އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކައިވެނި ރޫޅުމުން ދެރަބަސްބުނެ ހިތްދަތިކުރުވަން އުޅޭ މީހުން އެތިބެނީ މާނިކަމެތި ޙާލުގައެވެ! އަޅައިވެސް ނުލާށެވެ!

ކައިވެނި ރޫޅުމުން ދެރަބަސްބުނެ ހިތްދަތިކުރުވަން އުޅޭ މީހުން އެތިބެނީ މާނިކަމެތި ޙާލުގައެވެ! އަޅައިވެސް ނުލާށެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 24 ސިކުންތު

ކައިވެނި ރޫޅުން ފަދަ ކަންކަން ދިމާވުމުން ހިތްދަތިވާ ފަދަ ބަސްތައް މީހުން ބުނާނެއެވެ. ދެރަކޮށްލަން ބޭނުންވާ މީހުންވެސް ތިބޭނެއެވެ. މިފަދަ އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި އެއްވެސް މީހަކު ބުނާ އެއްވެސް އެއްޗަކާއިމެދު އަޅައިވެސް ނުލާށެވެ! 

ގިނަ ފަހަރަށް އެފަދަ ބަސްތައް ބުނާނީ ކައިވެނި ނުރޫޅުނު ނަމަވެސް މާހިތްދަތިކަމުގައި ދިރިއުޅޭ މީޙުންނެވެ. އަދި ކައިވެނި ރޫޅިފައިތިބޭ މީހުންނާއި ކައިވެނި ނުކުރެވި ތިބޭ މީހުންވެސް އެފަދަ ބަސްތައް ބުނާނެއެވެ. ވީމާ އެމީހުން އެތިބެނީ މާނިކަމެތި ޙާލުގައެވެ. 

ކައިވެނި ރޫޅުނީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ސަބަބުން ނަމަވެސް ކައިވެނި ރޫޅިއްޖެނަމަ އެމީހަކަށް ނުބައި، ދެރަ ބަސްތައް ނުބުނާށެވެ! ދެން އޭނާއަށް ދެއްވަވާނީ ކޮންފަދަ އުފާވެރި ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއްކަން އެނގޭނީ ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟ އެނގޭ ކަމަކީ އިތުރަށް އުފާވެރިކަން ލިބޭނެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ލިބޭނީ ކައިވެނި ރޫޅިގެންކަމެވެ. 

އަދިވެސް ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ރޫޅިގެން މީހަކަށް ދެރަ ނިކަމެތި ބަސްބުނާއިރު ވިސްނައިލަންވީ ކަމަކީ ތިމާއަށް އެފަދަ ނިކަމެތިކަމެއް ލިބޭނީ ކޮން ވަގުތަކުކަން ނުވަތަ ނުލިބޭނެކަން ޔަޤީންވަނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ 

މީސްތަކުންނޭވެ! މީހަކަށް ހިތްދަތިކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަމަށް އުފާނުކުރާށެވެ! އޭނާއަށް ލިބޭ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވާށެވެ! ހިތްވރުދީ އެހީތެރިވާށެވެ! މާލީ އެހީތެރިކަން ވެސް ފޯރުކޮށްދޭށެވެ! އެކަންކަމުގެ ބަދަލުގައި ތިބާއަށް ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވަވާނެ ނިޢްމަތްތަކަށް އުންމީދުކުރާށެވެ! 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
42%
އޯކޭ
42%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް