އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މިއަދުގެ ހުކުރު ހަދިޔާ!: މުފްތީ މެންކުގެ އަގުހުރި ނަޞޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅެއް!

މިއަދުގެ ހުކުރު ހަދިޔާ!: މުފްތީ މެންކުގެ އަގުހުރި ނަޞޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 9 ސިކުންތު

ﷲ ތަޢާލާއަށް ޝުކުރުވެރިވުމަކީ ކޮށް ކޮޅުންލާން އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެނީ އަހަރެމެންގެ އަތުގައިވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވެވިއެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ ނިޢްމަތެއްވެސް ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވަވާފައިވަނީ އަހރެމެންނާއި އެހެން އެންމެންނަށްޓަކައެވެ. ވީމާ މީސްތަކުންނަށް އެހީތެރިވުން ގިނަކުރާށެވެ! 

އެއްކުރާ މުދައު ﷲ ތަޢާލާ ކަނޑައަޅުއްވަވާ މުއްދަތަކަށް އަތުގައި ހުންނާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޞިއްހަތާއި ޒުވާންކަން ދާނީ ޢުމުރުން ދުވަސްވާވަރަކަށް ނިކަމެތިވެ ބަލިކަށިވަމުންނެވެ. އެއީ އެކަން ﷲ ތަޢާލާ ލައްވަވާފައިވާ ގޮތެވެ. 

ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދުނިޔެއިން ނުކުންނަން ޖެހޭނީ އަތުގައި ހުރި ހުރިހާ މުދައުތައް ދޫކޮށްލައިފައެވެ. އެހެން ބައެއްގެ އަތްމައްޗަށެވެ. އެކުގައި ގެންދަން ލިބޭނެ އެއްޗަކީ ހަމައެކަނި ތިމާކުރި ހެޔޮ ޢަމަލުތަކެވެ. ވީމާ ވީހައި ގިނައިން ހެޔޮ ޢަމަލުތައްކުރާށެވެ! ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވެވި ތަކެތިން ވީހައި ގިނައިން ހޭދަކުރާށެވެ! އެކުގައި ގެންދެވޭނީ ﷲ ތަޢާލާގެ މަގުގައި ހޭދަކުރި އެއްޗެއް އެކަންޏެވެ. 

މީސްތަކުންނޭވެ! އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް އެކަމެއް ކުރުމަށް އެންގެވި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަށް އަންގަވާފައި އެވަނީ ހަމަ އަހަރެމެންގެ ފައިދާއަށެވެ! އަހަރެމެންގެ މައިންބަފައިންނަށްވުރެ އަހަރެމެންދެކެ ﷲ ތަޢާލާ ލޯބިވެވޮޑިގެންވެއެވެ. އެހެންކަމަށްވާއިރު އަހަރެމެންނަށް ގެއްލުން ހުރި އެއްވެސް ކަމެއް ކުރަން ﷲ ތަޢާލާ އަންގަވާފައެއް ނުވާނެއެވެ. 

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


44%
ވ.ރަނގަޅު
11%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
11%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް