އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- އިޢުލާން -

ސިޓީ ޑިވެލޮޕަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނި، C06272019 އުވާލުން،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ...

2023-02-19 15:15:25
ޚަބަރު

ޒައިދީ ޕްލާންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯރޑުންނާއި ޙިއްޞާދާރުން ވަނީ އެކުންފުނި އުވާލުމަށް ނިންމާފައެވެ. އަދި އެކުންފުނި އުވާލުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަށ...

Advertisement