އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- އިޢުލާން -

ދިރޭ ފުރާނަ ހުންނަ ތަކެތީގެ ސޫރަ ހެދުމާއި، އެފަދަ ސޫރަތައް ގޭގައި ބެހެއްޓުމާއި، އެފަދަ ސޫރަ ބޭނުންކުރުންވެސް އިސްލާމްދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިވާއިރު، ކުޑަކުދީން ކުޅޭން ހަ...

2023-09-22 20:48:53

Advertisement