އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޤިޔާމަތް ދުވަހު ރަސޫލް ޞޢވ, އާއި އެންމެ އަރިއަހުގައި ހުރުމުގެ ޝަރަފް ދޫކޮށްނުލާށެވެ!

ޤިޔާމަތް ދުވަހު ރަސޫލް ޞޢވ, އާއި އެންމެ އަރިއަހުގައި ހުރުމުގެ ޝަރަފް ދޫކޮށްނުލާށެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 54 ސިކުންތު

ވާހަކަ ދައްކައިފިނަމަ ބައެއް މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ ދައްކަން މިއުޅެނީ ވަރަށް އާދައިގެ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އެކަން އޮތްގޮތެއް ނޫނެވެ. 

ރިވެތި އަޚްލާޤްގެ ވެރިންނަށް ނުވަތަ ރިވެތި އަޚްލާޤްގެ މަތީގައި ދުނިޔޭގައި އުޅުނު މީހުންނަށް ކައު އިތުރު ރަސޫލާ މުޙައްމަދު (ﷺ) ދެއްވަވާފައިވާ ގަރަންޓީ އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ "އާދައިގެ ގަރަންޓީއެއް ނޫނޭ އިނގޭތޯ! 100 އިންސައްތަ ރަސޫލް (ﷺ) ގަރަންޓީ ދެއްވަވަނީ ސުވަރުގޭގެ އެންމެ މަތީގައިވާ ގެކޮޅު. ކޮން ބައަކަށްތޯ މި ގެކޮޅު މިލިބެނީ. އަޚްލާޤްގެ އެންމެ ހެޔޮ މީހުންނަށް." 

އިތުރު ޙަދީޘެއްގައި ވަނީ "ތިއަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ތިމަން ރަސޫލާ (ﷺ) ގެ އަރިއަހުގައި އެންމެ ލޮބުވެތިކަން ބޮޑު ބައަކީ، ތިއަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ޤިޔާމަތް ދުވަހު ތިމަން ރަސޫލާ (ﷺ) އާއި އެންމެ އަރިހުގައި ވާނީ ތިއަބައި މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރިވެތި އަޚްލާޤްގެ މީހުން ކަމަށެވެ.  

- ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދުގެ ދަރުސުން

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް