އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމާ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާ މަޖިލީހުން ގުޅުވަނީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް، މުޅިން އެހެން ބޭނުމަކުކަން ފުލުހުންގެ ބަޔާނުން ސާބިތުވެއްޖެ!

ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމާ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާ މަޖިލީހުން ގުޅުވަނީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް، މުޅިން އެހެން ބޭނުމަކުކަން ފުލުހުންގެ ބަޔާނުން ސާބިތުވެއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 28 ސިކުންތު

މި ވީޑިއޯ އިން އެނގިގެން ދަނީ ހައްދުފަހަނައެޅި ފިކުރުގެ މީހުންނަކީ ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސް އަޑު އަހާ ބަހެއް ނޫންކަން. 

(ފުލުހުންގެ) މި ވީޑިއޯ އިން އެނގިގެން ދަނީ ހައްދުފަހަނައެޅި ފިކުރުގެ މީހުންނަކީ ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސް އަޑު އަހާ ބަހެއް ނޫންކަން. އަދި ކިއެއް، ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސް އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަޑު ނޭހުމަށް ބުނަމުން ދާ ބައެއް ކަން...

ދެން ބައެއް ސިޔާސީންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުން މި ފިކުރާ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާ ގުޅުވަން އުޅުއްވުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ އެހެން އެޖެންޑާއެއް ކަން ވެސް މިއިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުވެގެން ދޭ... ހައްދުފަހަނައެޅި މީހުން ވެސް ގޮވަނީ ޢިލްމުވެރިން ބަސް އަޑު ނޭހުމަށް، މި ސިޔާސީންނާއި ސެކިއުލަރިސްޓުން ވެސް ގޮވަނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސް އަޑު ނޭހުމަށް... މިއިން ދޭހަކޮށްދޭ އެއް ކަމަކީ މި ދެ ބައިމީހުންގެ ޖަރީމާތަކަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ޢިލްމުވެރިން ކަން..

- ޝައިޚް ޝަފީޢު ޢަބްދުﷲ 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


28%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
42%
އޯކޭ
28%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް