އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހުޅުތަކުގަ ރިއްސުމަށް ލުނބޯތޮށިން ދެވިދާނެ ފަރުވާއެއް-

ހުޅުތަކުގަ ރިއްސުމަށް ލުނބޯތޮށިން ދެވިދާނެ ފަރުވާއެއް-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 7 ސިކުންތު

ބޭނުންވާ ތަކެތި: 

2 ލުނބޯގެ ތޮށި

އެކްސްޓްރާ ވާޖިން އޮލިވް އޮއިލް 

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: 

އެންމެ ބޮޑެތިކޮށް ތޮށި މެށޭނެ ވަރަކަށް ލުނބޯ ތޮށި ވީހާވެސް ބޯކޮށް މަށާށެވެ. ކުޑަވަރެއްގެ އެޢާޓައިޓް ކޮންޓޭނަރަކަށް އަޅާފައި އެއިގެ ތެރެއަށް އެކަށީގެންވާވަރަށް އެކްސްޓްރާ ވާޖިން އޮލިވް އޮއިލް އަޅާފައި މަތިބަންދުކުރާށެވެ. 

2 ހަފްތާ ވަންދެން ބެހެއްޓުމަށްފަހު ކޮންމެ ރެއަކުވެސް ތޮށިކޮޅެއް ނުވަތަ ބޮޑުތަނެއްނަމަ 2 ތޮށިކޮޅު ނަގައި އެތަނުގެ މަތީގައި އަޅައި ބެންޑޭޖްކޮށްގެން ނިދާށެވެ. ހުޅުގައި ރިއްސުމަށް ޝިފާ ލިބޭނެއެވެ. އިން ޝާ ﷲ 

- ފަޒީގެ ޓީމުން ތަޖުރިބާކޮށްފަ

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
15%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
47%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ