އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އަނބިންނަށް މަކަރުނުހަދާ ލިބޭ އާމްދަނީ ޢާއިލާއަށް ޚަރަދުކުރުމަކީ ތަނަވަސްކަން އިތުރުކުރައްވަވާ ސަބަބެއް!

އަނބިންނަށް މަކަރުނުހަދާ ލިބޭ އާމްދަނީ ޢާއިލާއަށް ޚަރަދުކުރުމަކީ ތަނަވަސްކަން އިތުރުކުރައްވަވާ ސަބަބެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

މީހަކަށް މާލީ ނުތަވަސްކަމެއް ކުރިމަތިވއްޖެނަމަ ﷲ ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވާން ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ. އެގޮތަށް އެވިދާޅުވަނީ ތަނަވަސްކަމުގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުމަށް އިރުޝާދު ދެއްވުމަށެވެ. ޚަރަދުކުރަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށާއި ޚަރަދު ކުރަން ނުޖެހޭ ކަންކަމަށް ޚަރަދު ނުކުރަން އިރުޝާދު ދެއްވުމަށެވެ.

އަތްމައްޗަށް އަރާ މަދު ފައިސާކޮޅުވެސް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހޭދަކުރާނަމަ އެއިގައި ބަރަކާތް ލައްވަވަތެވެ. ރަނގަޅަށް ވިސްނައިލާށެވެ. މަހުގެ މުސާރައަށް މަދު ފައިސާކޮޅު ލިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިންވެސް ލިބޭ މަދު ފައިސާކޮޅު ރަނގަޅު ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރާ މީހުން ދިރިއުޅެނީ ހަމަ އުފަލުގައެވެ. ހަޤީޤަތުގައި މުއްސަނދިންނަށްވުރެ މާބޮޑަށް އުފާވެރިކަމުގައެވެ.

އެމީހެއްގެ އެކުވެރިންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބަލާށެވެ! ލިބޭ ފައިސާގެ ޙަޤީޤަތް އަނބިމީހާއަށް އަންގައިގެން ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އުފާވެރިކަން ބޮޑުވާނެއެވެ. އެއީ އަނބިމީހާ ހިތްހަމަޖެހިގެން ހުންނާތީއެވެ. އަނބިމީހާއަށް ސިއްރުން ބޭކާރު ޚަރަދުތައް ކުރާ މީހުންނަށް އަބަދުވެސް ދިރިއުޅެން ޖެހިފައި އޮންނާނީ ނުތަނަވަސްކަމާއި ހާސްކަމުގެ ތެރޭގައެވެ. އެހެނީ ލިބޭ އާމްދަނީން އަނބިދަރިންނަށް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހޭދަކުރާނަމަ އެމީހަކަށް ﷲ ތަޢާލާ ހެޔޮ ގޮތްތައް އަބަދުވެސް މިންވަރުފުޅު ކުރައްވަވާނެތެވެ. އިން ޝާ ﷲ.

ލިބޭ އާމްދަނީ އަނބިންނަށް އޮޅުވައިނުލާށެވެ! އެއީ ފަޤީރުވެ އަތްމަތި ނުތަނަވަސްވާ ކަމެވެ. ވީމާ ލިބޭ އާމްދަނީ އަނބިންނާއި ހިއްޞާކުރާށެވެ! އެކަމުގެ ފައިދާ ދެދުނިޔޭގައިވެސް ކުރާނެއެވެ! އިން ޝާ ﷲ!

ﷲ ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވާށޭ ބުނެފި ނަމަ ގިނަ ބައަކު ހިތަށް ގެންނާނީ އެ ދައްކަނީ ނަރަކައަށް ބިރުގަތުމުގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ. ނަރަކައަށް ބިރުގަންނަން ޖެހޭނެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ބިރުގަންނަން ޖެހޭނީ ވެސް ނަރަކައަށެވެ. ނަމަވެސް ﷲ ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވުމުގެ މާނަ ވަނީ މާބޮޑަށް ފުޅައުވެގެންނެވެ.

ﷲ ތަޢާލާއަށް ބިރުގަތުމުގެ ތެރޭގައި އަބަދުވެސް ހިމަނަންވީ ﷲ ތަޢާލާ ރުހިވޮޑި ނުގަންނަވާނެ އެންމެހައި ކަންކަމެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ނަހީ ކުރައްވަވާފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމާއި ކުރުމަށް އަމުރުފުޅު ކުރައްވަވާފައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމެވެ. އެންމެ ކުޑަމިނުން އަނބިދަރިންނާއި މައިންބަފައިންނާއިމެދު އަމަލުކުރުމުގައިވެސް މުއެވެ.

--އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


14%
ވ.ރަނގަޅު
28%
ރަނގަޅު
14%
އޯކޭ
42%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް