އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފަތުޙީ އިންވެސްޓްމެންޓް އެންޑް ޓްރޭޑިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނި އުވާލުން

ފަތުޙީ އިންވެސްޓްމެންޓް އެންޑް ޓްރޭޑިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނި އުވާލުން


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 36 ސިކުންތު

ފަތުޙީ އިންވެސްޓްމެންޓް އެންޑް ޓްރޭޑިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނި 0909/2016)-C  އުވާލުން

ފަތުޙީ އިންވެސްޓްމެންޓް އެންޑް ޓްރޭޑިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް0909/2016)-(Cގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ

ބޯރޑުންނާއި ޙިއްޞާދާރުން ވަނީ އެކުންފުނި އުވާލުމަށް ނިންމާފައެވެ. އަދި އެކުންފުނި އުވާލުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ވަނީ މީމިޒަން ޗެމްބަރސް އާއި ޙަވާލުކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން، އެކުންފުނިން އަދާކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ވާނަމަ، މިއަދުން ފެށިގެން 07 ދުވަހެގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު މެންނަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

ފޯނު:7765664 7785709 960+

އީމެއިލް: meemizon@gmail.com

ވީމާ މިވާހަކަ ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު