އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޤުރްއާނާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރަންޖެހޭ 2 ސަބަބު-

ޤުރްއާނާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރަންޖެހޭ 2 ސަބަބު-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 2 ސިކުންތު

1 ރަސޫލާ ﷺ ޙަދީޘް ކުރެއްވެވިއެވެ. "ތިއަބައިމީހުން ގުރްއާން ކިޔަވާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ގިޔާމަތް ދުވަހުގައި ޝަފާޢަތްތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ގުރްއާން އަންނާނެއެވެ".

2 ރަސޫލާ ﷺ ޙަދީޘް ކުރެއްވެވިއެވެ. "ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮ މީހަކީ ގުރްއާން އުނގެނި އުނގަންނައިދޭ މީހާ އެވެ". 

"ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހުގައި ކީރިތި ޤުރްއާނުން މަދުވެގެން އެންމެ ޞަފްޙާއެއް ނަމަވެސް ކިޔަވަން މަސައްކަތްކުރާށެވެ! އެކަން ޤަވާއިދުން ކުރަމުން ގެންދާނަމަ އެކުރެވެނީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެކެވެ. އެހެނީ ވަޤުތު ހޯދައިގެން ދިގުކޮށް ކިޔަވަން މަޑުކުރާ މީހުންގެ ދުވަސް ނިމިގެންދަނީ އެކަން ނުކުރެވިއެވެ. 

ވީމާ ވަޤުތުވާ ފަހަރު ދިގުކޮށް ކިޔަވާނީއެވެ. ކިތަންމެ ބުރަކޮށް އުޅުނު ނަމަވެސް މަދުވެގެން 1 ޞަފްޙާ ކިޔަވާނީއެވެ. ކިޔެވުން ހުއްޓައިނުލާށެވެ! ޤިޔާމަތް ދުވަހު ޤުރްއާން ތިބާއަށްޓަކައި ޝަފާޢަތްތެރިވާނެ މީހަކަށް ވެވިއްޖެނަމަ އެއޮތީ ސުވަރުގެ ވަދެވިފައެވެ. އިން ޝާ ﷲ

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


16%
ވ.ރަނގަޅު
50%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
16%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް