އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ހުރިހާ ތަނަވަސްކަމެއް "ރަން" ފިރިހެން ދަރިއަށް ދިނުމުން ގެދޮރުވިއްކަންޖެހި "ގުއިދަރި" އަށް މައިންބަފައިން ބަލަންޖެހުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ހުރިހާ ތަނަވަސްކަމެއް "ރަން" ފިރިހެން ދަރިއަށް ދިނުމުން ގެދޮރުވިއްކަންޖެހި "ގުއިދަރި" އަށް މައިންބަފައިން ބަލަންޖެހުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 3 މިނެޓް, 17 ސިކުންތު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތިބީ ދެބެއިންނެވެ. އެއީ އެއީ އަޅުގަނޑާއި އަޅުގަނޑުގެ ބޭބެއެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ދެބެއިންގެ މެދުގައި ކަންކަން ތަފާތުކުރާލެއް ބޮޑުކަމެވެ. ރަންދަރިންނާއި ގުއިދަރިންގެ ވާހަކަ މީހުން ދައްކައެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ޙާލަތަށް ބަލައިފިނަމަ އަޅުގަނޑު ހިމެނޭނީ ގުއިދަރިންގެ ތރެއިންވެސް ގުއިދަރިއަކަށެވެ. 

އަޅުގަނޑު ގެންގުޅުނީ ރާއްޖެތެރެއިން ގެންނަ ކުދިން މާލޭގެ ބައެއް ގޭގޭގައި ގެންގުޅޭކަމަށްބުނާ އެންމެ ނުގޮތަށްވުރެވެސް ނުބައި ގޮތަކަށެވެ. ދުވަހަކުވެސް ކިޔަވަން އިށީނދެލާނެ ވަގުތެއް ނުވެއެވެ. އަބަދުވެސް ޖެހިފައި އޮންނަނީ ޢުމުރާއި ނުވެސް ގުޅޭވަރުގެ ބުރަ މަސައްކަތްތައް ކުރާށެވެ. އަދި ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް ތަޢްރީފްގެ ބަހެއް ނުލިބެއެވެ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް ފަރުވާ ބަހައްޓައިގެން ކެއްކިނަމަވެސް ދުވަހަކުވެސް މީރުކޮށް އެއްޗެއް ކެއްކޭކަމަކަށްވެސް ނުވެއެވެ. 

ކޮންމެއަކަސް 18 އަހަރުފުރުމުން ގެއިން ދާން ބޭނުންވިއެވެ. އެކަމަށްވެސް ހުއްދައެއް ނުދިނެވެ. ބުނީ ދެމަފިރިން މުސްކުޅިވާ ދުވަހު ބަލާނެ މީހަކު ގާތުގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ކައިވެނިކުރަން ބޭނުން ކަމަށް ބުނުމުން ބުނަނީ އަދި މާއަވަސްކަމަށެވެ. 

ކޮންމެއަކަސް އެފަދަ ޙާލެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދަނިކޮށް ޒުވާނަކާއި ބައްދަލުވެ ލޯބީގެ ގުޅުން އުފެދުނެވެ. ބައްޕަމެން ރުހިގެން ވަލީ ލިބިގެން ރާއްޖޭގައި ކައިވެނި ނުކުރެވޭނެކަން އެނގޭތީ ފިލައިގެން ދިއައީ ސްރީލަންކާއަށެވެ. ކައިވެނިކުރީ ލަންކާގައެވެ. ކައިވެނިކޮށްގެން އައިގޮތަށް ދިއައީ ފިރިމީހާގެ ރަށަށެވެ. 

ހުއްދަ ނުނަގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކައިވެނިކުރީތީ މައްސަލަވެސް ޖެހުނެވެ. ނަމަވެސް އެކަން އެގޮތަށް ކުރަންޖެހުނު ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށްދިނުމުން މާބޮޑު މައްސަލައަކަށްނުވެ އެކަން ނިމިއްޖެއެވެ. 

މަންމަމެންނާއި ގުޅަމެވެ. ޙާލުބަލަމެވެ. ހަދިޔާވެސް ފޮނުވަމެވެ. ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވެސް ފޮނުވައެވެ. އެކަމަކާއި ދެރައެއްވެސް ނުވެއެވެ. އަޅުގަނޑުކުރާ ކަމެއް ކުރަނީ ﷲ އަޓްކައިކަމަށްވާތީއެވެ. ނަމަވެސް ދެކޭކަށް ނާންނަމެވެ. 

އަޅުގަނޑު ގެއިން ނުކުތްއިރު ބައްޕަގެ ދެފިހާރަހުރެއެވެ. 2 ކާރު އޮވެއެވެ. ދިރިއުޅެމުން އައީ ތަނަވަހުގައެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ފިރިމީހާ ނިޞްބަތްވަނީ މަސްވެރި ޢާއިލާއަކަށެވެ. މަހަށް ގޮސްގެން ލިބޭ ފައިސާއެއްކޮށްގެންނާއި މައިންބަފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއިވެސްއެކު ފިރިމީހާ އަމިއްލަ މަސްދޯންޏެއްވެސް ބަނެވެ. މިލިއަނުން ފައިސާ ނުލިބުނު ނަމަވެސް އުފަލުގައި ދިރިއުޅެލެވޭވަރުވެއެވެ. އެހެންވެ 2،3 އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި މީހެއްގެ ގޯތި ގަނެގެން އެެގޯތީގައި ގެއެއްވެސް އެޅީމެވެ. 

އަޅުގަނޑު ގެއިން ނުކުތްތާ 8 ވަނަ އަހަރެވެ. މައިންބަފައިން އިސްވެ ކުރި ފުރަތަމަ ކޯލެވެ. ބުނީ ބޭބެ ވިޔަފާރިކުރަން ލޯނެއް ނަގައިދިނުމުން އެ ލޯނު ނުދެއްކިގެން ގެ ވިއްކާލަންޖެހުނު ވާހަކައެވެ. ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފައިސާވެސް އަތުގައި ނެތް ކަމަށެވެ. ބައްޕަހެ މުއްސަނދިކަން ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރުމުން ބުނީ 2 ފިހާރަވެސް ބޭބެއަށް ދިނުމުން ވިޔަފާރި ހުލިވެގެން ދިއައީ ކަމަށެވެ. 

އަޅުގަނޑު ބުނީމެވެ. އަޅުގަނޑަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަމަކީ މިރަށަށް އަތުވެއްޖެނަމަ މައިންބަފައިންގެ މަޤާމުގައި ބެލެހެއްޓުމެވެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކަން ކުރާނަމެވެ. ދެމަފިރިން އަޅުގަނޑާއި ހަމައަށް އައުމުން މިގެންދަނީ ބަލަމުންނެވެ. ދަރިއަކަށް ލޯބި ދެވޭނެ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލޯބިދީގެންނެވެ. އަޅުގަނޑާއިމެދު ކަންކަން ކުރިގޮތާއިމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނުކުރަމެވެ. އެވާހަކަ ދުވަހަކުވެސް ނުދައްކަމެވެ. 

މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިންނޭވެ! ޚާއްޞަކޮށް މައިންބަފައިންނޭވެ! ޤިޔާމަތް ދުވަހު ﷲ ސުވާލުކުރައްވަވާނީ ހަމައެކަނި ދަރިންނަކަށް ނޫނެވެ. މައިންބަފައިންނާއިވެސް ސުވާލުކުރައްވަވާނެއެވެ. ވީމާ އެއްދަރި ރަންކޮށްފައި އަނެއްދަރި ގުއިކުރަން ހެޔޮނުވާނެއެވެ! ދުޢާއަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު ނިކަމެތިކަން އެހެން އެއްވެސް ދަރިއަކަށް ނުލިބުމެވެ. 

- އަނީސާ / މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިއެއް

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


13%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
23%
އޯކޭ
46%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް