އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޤުރްއާނުގަ އޮތީ ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމުން ބޭރުވެގަތީމާ "އެރަށެއް މުޅިން ހަލާކު ކުރައްވަވައި ނެތިކުރައްވަވައެވެ." އެއިރުން ޑޮލަރު ލިބޭނެތަ؟

ޤުރްއާނުގަ އޮތީ ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމުން ބޭރުވެގަތީމާ "އެރަށެއް މުޅިން ހަލާކު ކުރައްވަވައި ނެތިކުރައްވަވައެވެ." އެއިރުން ޑޮލަރު ލިބޭނެތަ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 52 ސިކުންތު

"އަދި ރަށެއް ހަލާކު ކުރެއްވުމަށް، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ، އެ ރަށެއްގެ ތަނަވަސްކަމުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ (ކިޔަމަންގަތުމަށް) އަމުރުކުރައްވަމެވެ. ދެން އެއުރެން އެ ރަށުގައި ފާސިދު ޢަމަލު ކޮށް، ކިޔަމަންތެރިކަމުން ބޭރުވެގަނެތެވެ. ދެން ކޯފާގެ ބަސްފުޅު އެއުރެންގެ މައްޗަށް ޙައްޤު ވެދެތެވެ. ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެރަށެއް މުޅިން ހަލާކު ކުރައްވައި ނެތިކުރައްވަމެވެ." (އަލްއިސްރާ: 16)

ޢަލީ ޒައިދުގެ މިޓްވީޓްގައިވާ ބަސްފުޅުތައް ރަގަޅަށް ވިދާޅުވާށެވެ. މެސެޖު ހުޅުއްވައިގެން ވިދާޅުވާށެވެ! ތިމާ ދިރިއުޅޭ ރަށުގެ ޙާލަތު އަމިއްލަފުޅަށް ވަޒަންކުރައްވާށެވެ! ﷲ ތަޢާލާގެ ކޯފާވެވޮޑިގަތުން ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަކަށްވެސް މަޖިލީހަކަށްވެސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަކަށްވެސް އެމެރިކާއަކަށްވެސް އދ އަކަށްވެސް އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ. 

https://twitter.com/alizaid1000/status/1480090052101226499

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


14%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
57%
އޯކޭ
28%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް