އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ގޫގްލްސް "ދި އިންޑިއަންސް" ދިވެހިންނަށް، އައްޑޫއަކީ އިންޑިއާގެ އަންދަރުޕްރަދޭޝްއަށް ހަދައިފި! "މޯލްޑިވްސް އައުޓް"

ގޫގްލްސް "ދި އިންޑިއަންސް" ދިވެހިންނަށް، އައްޑޫއަކީ އިންޑިއާގެ އަންދަރުޕްރަދޭޝްއަށް ހަދައިފި! "މޯލްޑިވްސް އައުޓް"


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 24 ސިކުންތު

ގޫގްލްސް "ދި އިންޑިއަންސް" ދިވެހިންނަށް ހަދައިފި! އައްޑޫ އަކީ އަންދަރުޕްރަދޭޝްއަށް ހަދައިފި! ސިއްރު ރޭވުންތައް ހާމަވަނީ! ދެން އޮތީ އެޓްލަސްގަ މޯލްޑިވްސް އިންޑިއާއަށް ބަދަލުކޮށްލުން؟  

އެހެންވީމަ އިންޑިއާ އައުޓެއް ނޫން! މޯލްޑިވްސް އައުޓް! އުފާވާވަރުން ސަރުކާރުން ފަރިވަޅުވެސްދޭނެ!

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
66%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް