އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޞައްޙަނޫން ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް ފޯޖްކޮށް ހުށަހަޅަމުންދާ މައްސަލަ ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފަ: މީރާ

ޞައްޙަނޫން ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް ފޯޖްކޮށް ހުށަހަޅަމުންދާ މައްސަލަ ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފަ: މީރާ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 1 ސިކުންތު

މީރާއިން ދޫކުރާ ޓްކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް އެކި ފަރާތްތަކުން ފޯޖްކޮށް ދައުލަތުގެ އިދަރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކާއި މާލީ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅަމުންދާ މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް މީރާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހައި ފައިސާ ދައްކައި، ޓެކުހާގުޅޭ އެންމެހައި އިލްތިޒާމްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މީރާއިން ދޫކުރާ ލިޔުމެކެވެ. މާލިއްޔަތު ސަރކިއުލަރ ނަމްބަރު 13-B/CIR/2019/9 (ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އަށް އަސަރުކޮށްފާނެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް) ގައި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން އެއްވެސް ވިޔަފާރިއަކަށް ހުއްދައެއް ނުވަތަ ލައިސަންސްއެއް ދިނުމާއި، އައުކުރުމާއި، ބަދަލުގެނައުމާއި، ވިޔަފާރިއެއް ހިންގާ ފަރާތް ބަދަލުކުރުމާއި، މި ނޫންވެސް ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ދޭންޖެހޭ ހުއްދަތައް ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ފަރާތަކުން ދައުލަތައް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނެތްކަން މީރާއިން ލިޔުމުން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ސަރުކާރުގެ ގިނަ އިދާރާތަކަށް މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ.

ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯޓަކީ މީރާގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އެ ރިޕޯޓުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ރިޕޯޓެއްކަމަށް މީރާއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި މި ދަނޑިވަޅަކީ މި ރިޕޯޓު ފޯޖްކޮށްގެން ހުށަހަޅަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްކަމުގައި ވާތީ، ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯޓު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ރިޕޯޓު ބަލައިގަތުމުގެ ކުރިން، މީރާގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ރިޕޯޓުގެ ސައްޙަކަން ޔަގީންކުރުމަށް މީރާއިން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ. އަދި މިފަދަ ރިޕޯޓުތަކާއި ލިޔުންތައް ފޯޖުކޮށް އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭ ފަރާތްތަކުން އެ މައުލޫމާތު މީރާއާ ހިއްސާކުރުމަށް އެ އޮތޯރިޓީން އެދިފައިވެއެވެ.

ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ލިންކް: https://www.mira.gov.mv/TaxClearance.aspx#tabs-TC-Verify

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު