އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރައްޔިތުން ﷲ ގެ ދީނަށް ނަޞްރުދޭނަމަ ﷲ ރައްޔިތުންނަށް ނަޞްރު ދެއްވަވާނެކަން ޤުރްއާނުން!

ރައްޔިތުން ﷲ ގެ ދީނަށް ނަޞްރުދޭނަމަ ﷲ ރައްޔިތުންނަށް ނަޞްރު ދެއްވަވާނެކަން ޤުރްއާނުން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 23 ސިކުންތު

ވެރިކަމާއި ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ބައަކު އިސްލާމް ދީން ނިކަމެތިކުރަން މަސއްކަތްކުރިނަމަވެސް އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އިން ޝާ ﷲ. ރާއްޖޭގެ މުސްލިމް ރައްޔިތުން ﷲ ގެ ދީނަށް ނަޞްރުދޭނަމަ ﷲ ރައްޔިތުންނަށް ނަޞްރު ދެއްވަވާނެކަން ޤުރްއާނުން މިއޮތީ ފެންނާށެވެ! 

"އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން ﷲ އަށް (އެބަހީ: ﷲ ގެ ދީނަށް) ނަޞްރުދޭނަމަ، އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނަޞްރުދެއްވާނެތެވެ. އަދި އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ފައިތިލަތައް ސާބިތުކުރައްވާނެތެވެ." (މުޙައްމަދު: 7 )

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު

"ދީނާ ދީބުގެ އަބްޠާލުންގެ ޒިކުރާ އާކުރުމީ އެއަބްޠާލުން އަހުރެމެންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވި އަމާނާތަށް ރައްކާތެރިވުމެވެ. އެއަބްޠާލުންގެ މަސައްކަތުން އިބްރަތާއި ނަމޫނާ ލިބިގަތުމެވެ."

- ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝިފާން 

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން ނިކަމެތިކުރަމުން ފާހަގަމިކުރަނީ ކޮން ނަޞްރުގެ ދުވަހެއް ހެއްޔެވެ؟ ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ޝަހީދުވީ ރާއްޖޭގައި އެހެން ދީންތައް ފަތުރަން ހުއްދަ ދޭންކަމަށް ހީކުރަނީހެއްޔެވެ؟  

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް