އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ސުވަރުގޭގެ އާޔަތްތައް ލިޔާއިރު ނުނިމޭނެ ނަމައޭ، ނަރަކައިގެ ވާހަކަތައް ލިޔުއްވާއިރު އަތް ތުރުތުރުއަޅައި ދާހިއްލާ!: ޝައިޚް ޢުޘްމާން ޠާހާ

ސުވަރުގޭގެ އާޔަތްތައް ލިޔާއިރު ނުނިމޭނެ ނަމައޭ، ނަރަކައިގެ ވާހަކަތައް ލިޔުއްވާއިރު އަތް ތުރުތުރުއަޅައި ދާހިއްލާ!: ޝައިޚް ޢުޘްމާން ޠާހާ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 0 ސިކުންތު

ކީރިތި ޤުރްއާން މަތިވެރިކުރުމާއި ޤުރްއާނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަކީ އެންމެ މަތިވެރި އެއް އަޅުކަމެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ބޮޑެތި ޚިދުމަތްތައް ކުރެއްވެވި ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަތަކުގެ ހަނދާން އައުކުރަންޖެހެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެފަދަ ޚިދުމަތްކުރަން މީސްތަކުންނަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ހަނދުމަ އައުކޮށްލުމެކެވެ.  

ކީރިތި ޤުރްއާން ލިޔުއްވުމަށް މަޝްހޫރު ޝައިޚް ޢުޘްމާން ޠާހާ ވިދާޅުވަނީ މިހާރު ލިޔުއްވަން އިންނަވާއިރު އަތްޕުޅުން ޤަލަމްކޮޅު ދޫވެގެން ވެއްޓޭކަމަށެވެ. އޭނާ ކީރިތި ޤުރްއާން ލިޔުއްވަވަނީ ލިޔުއްވާ ހިތްޕުޅުންނެވެ. އެމުރުގެ ގޮތުން ކިތަންމެ ދޮށިވެފައި ހުންނެވި ނަމަވެސް އަމާޒަކީ އެންމެ ފަހު ނޭވާއާއި ހަމައަށްވެސް އެކަން ކުރެއްވުމެވެ. 

ޝައިޚް ޢުޘްމާން ޠާހާ ޚަތިމްގެ ކޮންމެ ތަންކޮޅެއް ލިޔުއްވަން އިށީންނަވަނީ ވެސް ވުޟޫކުރައްވައިގެންނެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު މަސައްކަތްކުރެއްވި ނަމަވެސް ޚަތިމެއް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް 3 އަހަރު ހޭދަވެއެވެ. އަދި ޤުރްއާން ލިޔުއްވަން ހޭދަކުރައްވާ ވަޤުތުތަކުގަ ކުރެއްވޭ އިޙްޞާޞް ތަފާތެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ސުވަރުގެއާއި ނަރަކައިގެ ވާހަކަތައް ހިމެނޭ ބައިތަށް ލިޔުއްވަން އިންނަވާއިރުއެވެ. ސުވަރުގޭގެ ވާހަކަތައް ބަޔާންކުރާ އާޔަތްތައް ލިޔުއްވާއިރު އެވާހަކަތައް ނުނިމޭނެ ނަމައެވެ ހިތްޕުޅަށް އަރާ ކަމަށެވެ. އަދި ނަރަކައިގެ ވާހަކަތައް ލިޔުއްޔާއިރު އަތްޕުޅު ތުރުތުރުއަޅައި ދަފޮދުހިއްލާ ކަމަށެވެ!

ދިވެހީން ޢާންމުކޮށް ކިޔަވާ ޚަތިމުތަކުގައި އެވަނީ ޝައިޚް ޢުޘްމާން ޠާހާގެ އަތުލިޔުއްވުމެވެ.

އަޑު އައްސަވާލެއްވުން މުހިންމު ވީޑިއޯއެއް މަޝްހޫރު މުޙައްމަދު ޢާޞިފުގެ އަޑުން:

  

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް