އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ނޭނގި ނަމަވެސް ޞަލީބް ޖެހި ޖޯޒީލުމުން އެފާޅުކުރެވެނީ ޝިރުކުގެ ޝިޢާރެއް! އެއީ ނުރައްކާތެރިކަމަކަށްވާތީ ސަމާލުވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަން!: ޝައިޚް ޝަފީޢު ޢަބްދުﷲ

ނޭނގި ނަމަވެސް ޞަލީބް ޖެހި ޖޯޒީލުމުން އެފާޅުކުރެވެނީ ޝިރުކުގެ ޝިޢާރެއް! އެއީ ނުރައްކާތެރިކަމަކަށްވާތީ ސަމާލުވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަން!: ޝައިޚް ޝަފީޢު ޢަބްދުﷲ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 22 ސިކުންތު

"ބައެއް ޖޯޒީތަކުގައި ހުންނަ ލޯގޯގައި ސަލީބު ހުންނަކަން ފާހަގަވެއެވެ. މިސާލަކަށް ނަޞާރާދީނަށް ނިސްބަތްވާ ޤައުމުތައް ކަމަށްވާ ބްރެޒިލް އަދި ޕޯރޗުގަލް ފަދަ ޤައުމުތަކުގެ ލޯގޯގައި އެ ހުންނަނީ ކަނޑައެޅިގެން ސަލީބެވެ. 

އެ ލޯގޯތައް ނެގުމަށް ފަހު ނޫނީ ނުވަތަ އެއަށް ބަދަލު ގެނުމަށް ފަހު މެނުވީ މިފަދަ ޖޯޒީތައް ލުން މުސްލިމަކަށް ހުއްދަވެގެނެއް ނުވާނެއެވެ. އެހެނީ، ނޭނގި ނަމަވެސް އެ ފާޅުކުރެވެނީ ޝިރުކުގެ ޝިޢާރެކެވެ. އެއީ ނުރައްކާތެރިކަމެކެވެ. ވުމާ އެކު، މި ކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަމެވެ."

- ޝައިޚް ޝަފީޢު ޢަބްދުﷲ 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް