އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މީރާގެ އައު ވެބްސައިޓް އަދި މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ތައާރަފްކޮށްފި

މީރާގެ އައު ވެބްސައިޓް އަދި މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ތައާރަފްކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 14 ސިކުންތު

އައު ފަންކްޝަންތަކާއެކު މީރާގެ އައު ވެބްސައިޓް އަދި މީރާގެ އައު މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މީގެ މަޤްސަދަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ވީހާވެސް ފަސޭހައިން ޓެކުހާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، ޓެކުހާ ގުޅޭ އިލްތިޒާމުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި ފަސޭހަ ގޮތްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުން ކަމުގައި މީރާއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މީރާގެ އައު ވެބްސައިޓް އަދި މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ތައާރަފްކޮށްދެއްވައިފައިވަނީ، މިއަދު މެންދުރުފަހު މީރާގައި ބޭއްވުނު ހާއްސަ ހަފްލާއެއްގައި  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތުހުﷲ ޖަމީލް އަދި މީރާގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަން، އަޙްމަދު ސަރުވަޝް އާދަމްއެވެ.

މީރާގެ ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ އައު ކަންތައްތަކަށް ބަލައިލާއިރު، މީރާއަށް ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފޯމެއް ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މިހާރު ހުށަހެޅޭނެކަމަށް މީރާއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. މީރާގެ އައު ވެބްސައިޓުގައި 'ލައިވް ޗެޓް' ފަންކްޝަން ވެސް ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައެވެ. އަދި، ޓެކުހާ ގުޅޭ މުހިންމު މައުލޫމާތު ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންޓަރއެކްޓިވް ގައިޑްތައް މީރާއިން ވަނީ ހިމަނައިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް، ޓެކްސްގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި، މީރާއިން ޝާއިރުކުރާ ތަފާސް ހިސާބުތަކާއި އަދި އެހެނިހެން މުހިންމު ޚަބަރުތައް ފަސޭހައިން ހޯދޭނެ ގޮތަށް މި ވެބްސައިޓް ފަރުމާކޮށްފައިވާކަމަށް މީރާއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މީރާގެ އައު މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނަށް ބަލައިލާއިރު، ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ މީރާގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް 'މީރާކަނެކްޓް' އަދި މީރާއަށް ބަލައިގަންނަ އެހެނިހެން ޓެކުހާއި ފީ ބަލައިގަންނަ އޮންލައިން ޕޯޓަލް 'ވާރުޕޭ' ގެ ގިނަ ޚިދުމަތްތައް ވެސް މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެކަމަށް މީރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އަދި، މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޓެކުހުގެ މުހިންމުގެ ސުންގަޑިތައް ދެނެގަނެ، ފޯނުގެ ކަލަންޑަރަށް ރިމައިންޑަރ ލެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މީރާގެ ކައުންޓަރުތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ޓޯކަން ނަންބަރު ނަގައި، ކިއު ތަރުތީބު މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހަކަމާއެކު ބަލައިލެވޭނެކަމަށް މީރާއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި، ޓެކުހާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދުމާއި މައުލޫމާތު ސެޝަންތައް ބޭއްވުމަށް މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅޭނެކަމަށް މީރާއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މީރާގެ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުންނާއި އެޕަލްގެ އެޕް ސްޓޯރުން މިހާރު ޑައުންލޯޑްކުރެވޭނެކަމަށް މީރާއިން ހާމަކުރެއެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު