އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޑރ. އިޔާޟް ދަންޖައްސާ މަރަން ގޮވާލި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި-

ޑރ. އިޔާޟް ދަންޖައްސާ މަރަން ގޮވާލި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 29 ސިކުންތު

"ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސްފަނޑިޔާރު އަދި ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަތީފު މެރުމަށް، މީސްމީޑިއާގައި ގޮވާލާ އިންޒާރުދިން މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިދިނުމަށްއެދި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފި!" 

- ޢަލީ ނަޒީރު

ޑރ. އިޔާޟަށް މިފަދަ އިންޒާރެއް ދީފައި މިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ރައީސް ނަޝީދަށް ތާއީދުނުކުރައްވާކަން ޑރ. އިޔާޟް ހާމަކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ވަޤުތެއްގައެވެ. ޑރ. އިޔާޟަށް އިޙްތިރާމްކުޑަކުރައްވައި ރައީސް ނަޝީދުވެސް ތަފާތުބަސްފުޅުތައް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. 

ޑރ. އިޔާޟް ވިދާޅުވީ "އަޅުގަނޑަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިނީ ސޯޝަލްމީޑިއާގަ ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތުން އަޅުގަނޑާ ދިމާކުރާ މީހެއް" ކަމަށެވެ.  

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް