އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދީނާ ޘަޤާފަތާ ބީރައްޓެހި ޢަމަލުތައް ދިރުވާ، ހިތްވަރުދިނުމަކީ ކަނބަލުންގެ ޢިއްފަތާ ރައްކާތެރިކަމާއިމެދު ޛައްރެއްގެ މިންވަރަށްވެސް ޣީރަތްތެރިކަމެއް ހުރިމީހަކު ކުރާނެކަމެއް ނޫން!: ޑރ. އިޔާޟް

ދީނާ ޘަޤާފަތާ ބީރައްޓެހި ޢަމަލުތައް ދިރުވާ، ހިތްވަރުދިނުމަކީ ކަނބަލުންގެ ޢިއްފަތާ ރައްކާތެރިކަމާއިމެދު ޛައްރެއްގެ މިންވަރަށްވެސް ޣީރަތްތެރިކަމެއް ހުރިމީހަކު ކުރާނެކަމެއް ނޫން!: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 7 ސިކުންތު

"ދީނާއި ޘަޤާފަތާއި ބީރައްޓެހި ޢަމަލުތައް ދިރުވާ، އެކަންތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމަކީ ޝައިޠާނީ ޢަމަލެއް. އަންހެން ކަނބަލުންގެ ޢިއްފަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއިމެދު ހިތުގައި ޛައްރެއްގެ މިންވަރަށްވެސް ޣީރަތްތެރިކަމެއް ހުރިމީހަކު ކުރާނެކަމެއް ނޫން."

- ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް 

ޑރ. އިޔާޟް މިބަސްފުޅާއެކު ޓްވީޓްކުރައްވާފައިވަނީ އަންނަމްލް ސޫރަތުގެ 24 ވަނަ އާޔަތެވެ. 

"އެކަމަނާއާއި، އެކަމަނާގެ ޤައުމު ގެ މީހުން، ﷲ ފިޔަވައި އިރަށް ސަޖިދަ ކޮށް އުޅޭތީ ތިމަންދުށީމެވެ. އަދި ޝައިޠޯނާ އެއުރެންނަށް އެއުރެންގެ ޢަމަލުތައް ޒީނަތްތެރިކޮށް ދެއްކިއެވެ. އަދި ތެދުމަގުން އެއުރެން އެއްކިބާކުރިއެވެ. ފަހެ، އެއުރެންނަކަށް ތެދުމަގެއް ނުލިބެއެވެ."

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް