އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކައިވެނި ކުރެވެންއޮވެ ކައިވެނި ނުކޮށް ހުރުމަކީ އުންމަތުން ބޭރުވެދާނެ ކަމެއް!: ޝައިޚް ޢަލީ ހައްމުދާ

ކައިވެނި ކުރެވެންއޮވެ ކައިވެނި ނުކޮށް ހުރުމަކީ އުންމަތުން ބޭރުވެދާނެ ކަމެއް!: ޝައިޚް ޢަލީ ހައްމުދާ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 19 ސިކުންތު

ޞަޙާބީންގެ 3 ބޭކަލަކު ވިދާޅުވިއެވެ.  

އެއްބޭކަލަކު ވިދާޅުވީ ރޭގަނޑު އަވަހާރަފުޅު ނުލައްޕަވައި ރޭއަޅުކަންކުރައްވަވާނީ ކަމަށެވެ. ދެވަނަ ބޭކަލަކު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ރޯދަ ހިއްޕަވާނީ ކަމަށެވެ. 3 ވަނަ ބޭކަލަކު ވިދާޅުވީ ކައިވެނިފުޅު ނުކުރައްވަވާނެ ކަމަށެވެ.  

ތަޤްވާވެރިކަމުގެ ގޮތުން އެންމެ މަތިވެރި ދަރަޖަ ލިބިވަޑައިގެން ހުންނަވައި ރަސޫލް ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވެވީ ތިމަންކަލޭގެފާނު ރޭއަޅުކަން ކުރައްވަވާ ކަމަށާއި އަވަހާރަފުޅު ލައްޕަވާ ކަމަށެވެ. ރޯދަހިއްޕަވާ ކަމަށާއި ނުހިއްޕަވައިވެސް ހުންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކައިވެނިފުޅުވެސް ކުރައްވަވާށެވެ. އަދި ތިމަން ކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތަށް ޢަމަލުނުކުރާމީހަކީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުންމަތުގެ ތެރެއިންވާ މީހަކު ނޫން ކަމަށެވެ.  

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ތިމާއަށް ކައިވެނިކުރެވެން އޮވެމެ ކައިވެނިކުރަން ދެކޮޅުހަދައި ކައިވެނިނުކޮށް ތިބެގެން ނުވާނެ ކަމެވެ. ކައިވެނިކުރެވެން އޮވެމެ ކައިވެނިނުކޮށް ހުންނަން މީހަކު ޤަޞްދުކޮށްފިނަމަ އެއީ ވިސްނައިލަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. އެކަން އެނގެނީ މިބަޔާންކުރި ޙަދީޘްފުޅުންނެވެ.  

އަދިވެސް އިތުރަށް ބަލައިލާއިއރު ކައިވެނިކުރުމަށް ކުލަދާނަކަން ލިބިގެންވާނަމަ ކައިވެނިކުރުމަށްވެސް ވަނީ ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަވައިފައެވެ. އަދި ކައިވެނިކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެން ނުވާމީހާ ރޯދަހިފުމަށްވެސް ވަނީ ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވަވައިފައެވެ.  

ކައިވެނިކުރަން މިހައި ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވަވާފައި އެވަނީ ކައިވެނިނުކޮށް ހުންނަނަމަ ފާޙިޝް ޢަމަލުތަކަސް އަރައިގަނެވިދާނެތީއެވެ. ބެލުންތައް ތިރިނުކުރެވޭނެތީއެވެ.

ދިރިއުޅުމުގައި ޙާލަތު ނިޔާކުރާ ގޮތަކުން ސަބަބުތަކެއް މެދުވެރިވެގެން މީހަކަށް ކައިވެނި ނުކުރެވިފައި ހުންނަން ޖެހުމާއި ޤަޞްދުގައި ކައިވެނިކުރަން ދެކޮޅުހަދައި ކައިވެނިނުކުރަން ހުރުމާއި އެއީ ތަފާތު ދެކަމެކެވެ.  

އެއިރުގެ ޙާލަތާއި މިއަދުގެ ޙާލަތުވެސް ވަރަށް ތަފާތެވެ. ފާޙީޝް ޢަމަލުތައް ކުރަން މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަގުފަހިވެ ފަސޭހަވެފައެވެ. ޢާންމުވެފައެވެ. ވީމާ މިފަދަ ޒަމާނެއްގައި ކައިވެނިނުކޮށް ތިބެން ހެޔޮނުވާނެއެވެ.  

- ޝައިޚް ޢަލީ ޙައްމުދާގެ ދަރުސަކުން

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް