އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެސްއެސްނެޓްއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ދިރާގުޓީވީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕޯޓަލެއް!

އެސްއެސްނެޓްއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ދިރާގުޓީވީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕޯޓަލެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 41 ސިކުންތު

ދިރާގުޓީވީ ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރު ފަސޭހަކަމާއެކު ޚާއްސަ ޕޯޓަލްއެއް މެދުވެރިކޮށް އެސް.އެސް.ނެޓް ގެ ހިދުމަތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެއެވެ. 

ދިރާގުޓީވީގެ ހިދުމަތް ހުއްޓާލަން ދިރާގުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އެކުންފުނިން ވަނީ ދިރާގުޓީވީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އެސް.އެސް.ނެޓަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައެވެ. ރަޖިސްޓަރ ކުރުއްވާނީ https://register.ssnet.mv/ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ރަޖިސްޓަރ ކުރެއްވުމަށް:

1.  ދިރާގުޓީވީ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެސް.އެމް.އެސް އަދި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާފައިވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ. މި ލިންކުގައި ކަސްޓަމަރުގެ ދިރާގުޓީވީ ނަމްބަރާއި އެކައުންޓާއި ގުޅުންހުރި އައިޑީކާޑު/ޕާސްޕޯޓް/ވޯރކް ޕާމިޓް ނަންބަރު ހިމެނޭނެ.

2.  ކަސްޓަމަރުގެ ނަމާއި މޯބައިލް ނަމްބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ޖައްސަވާ

3.  އައިޑީކާޑު/ޕާސްޕޯޓް/ވޯރކް ޕާމިޓްގެ ކޮޕީއެއް އަޕްލޯޑްކޮށްލަވާ

މި  ފޯމް ފުރުއްވުމުން އެސް.އެސް.ޏެޓުން އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަންނާއެވެ. އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތު އެކުންފުނިން ކަސްޓަމަރުންނާއި ހިއްސާކުރާނެއެވެ. 

7  އަހަރުގެ ހިދުމަތަށް ފަހު 29 ޖެނުއަރީ 2023އިން ފެށިގެން ދިރާގުޓީވީގެ ހިދުމަތް ހުއްޓާލާނެއެވެ.

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު