އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެއްވެސް މީހަކަށް މުޞީބާތެއް ކުރިމަތިކުރެއްވެވުމުން އެއީ އޭނާގެ ނުބައިކަމުން މެދުވެރިކުރެއްވެވި ކަމަށް ބުނުމަކީ ކުރެވޭ ބޮޑުފާފައެއް!

އެއްވެސް މީހަކަށް މުޞީބާތެއް ކުރިމަތިކުރެއްވެވުމުން އެއީ އޭނާގެ ނުބައިކަމުން މެދުވެރިކުރެއްވެވި ކަމަށް ބުނުމަކީ ކުރެވޭ ބޮޑުފާފައެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 27 ސިކުންތު

މީސްތަކުންގެ އުޅުމަށް އައިސްފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބަދަލަކީ ކޮންމެ ކަމެއް އެންމެ މޮޅަށް އެނގެނީ ތިމާއަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުމެވެ. އެހެންވެ ކަންކަމަށް ވިސްނާނުލައި އެމީހަކަށް ވިސްނޭ ގޮތަށް ބަސްތައް ބުނެއެވެ. މިއީ ހެދޭ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެކެވެ. ކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ފާފައެކެވެ.

މިޘާލަކަށް ބުނާނަމަ ކަންކަމަށް ކަންބޮޑުވެ ހާސްކަމުގަ އުޅެން ޖެހުމަކީ އެމީހަކަށް ކުރެވޭ ފާފަތަކުގެ ސަބަބުން އެކަނި ކުރިމަތިވާ ކަމެއް ކަމަށް ދެކެގެން ނުވާނެއެވެ. އެހެނީ އެފަދަ ކޮންމެ ކަމަކީވެސް އިންސާނާގެ ދުނިޔަވީ ޙަޔާތާއި ގުޅިފައިވާ ކަމެއްކަން ކީރިތި ޤުރްއާނުން އެނގެން އެބައޮތެވެ. އެފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތިކުރައްވަވައި މީސްތަކުން އިމްތިޙާން ކުރައްވަވާނެކަން ވަހީބަސްފުޅުން އެނގެން އޮތުމުންނެވެ.

މިބަހުގެ މާނައަކީ މީހަކު ﷲ ތަޢާލާއަށް އުރެދި ފާފަކުރުނަމަތީގައި ހުންނަނަމަ އެމީހަކަށް މުޞީބާތްތައް ކުރިމަތިނުކުރެއްވެވުވުމެއް ނޫނެވެ. ﷲ ތަޢާލާއަށް އުރެދި ނަހީކުރެއްވެވިކަންކަން ކުރާނަމަ މުޞިބާތްތައް ކުރިމަތިކުރައްވަވާނެކަންވެސް ހަމަ ކީރިތި ޤުރްއާނުން އެނގެން އެބައޮތެވެ.

މިބުނާ ބަހުގެ މާނައަކީ މީހަކަށް މުޞީބާތެއް ކުރިމަތިކުރައްވަވައިފިނަމަ އެއީ އޭނާގެ ނުބައިކަމުން ކުރިމަތިކުރެއްވެވިކަމެއްކަމަށް ބުނެގެން ނުވާނެކމެވެ. އެހެނީ އެމީހަކަށް މުޞީބާތް ކުރިމަތިކުރެއްވެވި ސަބަބު މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި ﷲ ތަޢާލާއެވެ.

ހަޤީޤަތް މިފަދައިން އޮތްނަމަވެސް ދަތިޙާލަތާއި މުޞީބާތްތައް ކުރިމަތިކުރެއްވެވުމުން މީސްތަކުނާއިމެދު ނުބައި ގޮތްގޮތަށް ހީކުރެވި ނުބައި ބަސްތައް އެބަ ބުނެވެއެވެ. އެއީ ކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ފާފައެކެވެ.

ދަތިޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށް އަސްތަޣްފާރުކުރަން ނަޞޭޙަތްތެރިވެވިދާނެއެވެ. އެއީ ޙަދީޘފުޅުގައި އެކަން ކުރަން އޮތުމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެހެން ބުނަންވާނީ އެމީހާ ކުށްވެރިކުރާ އުޞޫލަކުން ނޫނެވެ. ނަޞޭޙަތުގެ ގޮތުންނެވެ. ނަޞޭޙަތްތެރިވުމާއި ކުށްވެރިކުރުމަކީ މުޅިންތަފާތު ދެކަމެކެވެ.

--އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
50%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް