އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފާފަކުރުން ޢާންމުވުމުން ފޮނުއްވަވާ ކޯފާގަ ފާފަ ނުކުރާ މީހުންނަށްވެސް މުޞީބާތްތައް ކުރިމަތިވާނެ!: ޝައިޚް މުޙައްމަދު ހޮބްލޮސް

ފާފަކުރުން ޢާންމުވުމުން ފޮނުއްވަވާ ކޯފާގަ ފާފަ ނުކުރާ މީހުންނަށްވެސް މުޞީބާތްތައް ކުރިމަތިވާނެ!: ޝައިޚް މުޙައްމަދު ހޮބްލޮސް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 32 ސިކުންތު

އަހުރެމެން މުސްލިމުން އެއްވެސް ކަމެއްގައި ތިމާއަކީ ވަކި މީހަކު ކަމަށް ބަލައިގެން އެއްވެސް ކަމެއްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަހުރެމެންނާއިމެދު ﷲ ތަޢާލާ ބައްލަވައިވޮޑިގެންވަނީ އުންމަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މާޒީގައި ހިނގާފައިވާ ކަންކަމުން އެކަން ރަނގަޅަށް އެނގޭނެއެވެ.  

ﷲ ތަޢާލާ ރަޙްމަތާއި ބަރަކާތް ލައްވަވަނީ އުންމަތަށެވެ. އުންމަތުގެ އެންމެންވެސް ﷲ ތަޢާލާއަށް ކިޔަމަންތެރިވެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި އުޅެން އޮތީ އެހެންވެގެންނެވެ. އަދި ﷲ ތަޢާލާ ކޯފާއެއް ފޮނުއްވަވާނަމަވެސް ފޮނުއްވަވަނީ އުންމަތަށެވެ. ނުބައި ޢަމަލުތައް ނުކުރަންވީ އެހެންވެގެންނެވެ.  

ބޮޑެތި ފާފަތައްކޮށްފައި އެއީ ތިބާއާއި ބެހޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ބުނެގެން ފުއްދައިލެވެންނެތީ އެހެންވެގެންނެވެ. އެހެން ބުނުމުގެ ޙައްޤު މުސްލިމުންނަކަށް ނެތެވެ. މީހަކު ފާފައެއް ކުރާނަމަ އެކަމެއް ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކުރަން ދެން ތިބި މުސްލިމުންނަށް ވާޖިބު ކުރައްވަވާފައިވަނީވެސް އެހެންވެގެންނެވެ.  

މީސްތަކުންނޭވެ! މީހަކު ކުރިކަމެއްގެ ފާފަ އެހެން މީހެއްގެ ބޮލުގައި އަޅަން ނުޖެހުމަކީ ކުރާފާފަތަކަށް ﷲ ތަޢާލާ ލައްވަވާ ކޯފާ، ފާފަ ނުކުރާ މީހުންނަށްވެސް ނުފޯރާނެ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. ވީމާ ތިމާއަށް ފާފައެއް ކުރެވޭހިނދު ހެޔޮ ނަޞޭޙަތް ދިނުމުން ނަޞޭޙަތްދިން މީހާއަށް ރުޅިއައިސް ނުބައިބަސް ނުބުނާށެވެ. އޭނާ އެ މަސައްކަތްކުރަނީ ތިބާ އާއި މުޅި އުންމަތް ﷲ ތަޢާލާގެ ކޯފާއިން ސަލާމަތްކުރެވޭތޯއެވެ.  

- ޝައިޚް މުޙައްމަދު ހޮބްލޮސްގެ ދަރުސަކުން

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް