އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޒިނޭކުރަން ޖެހިލުން ނުވާ މީހުންނަށް ސުވާލެއް! މިޙަދީޘް އެނގުމުންވެސް ޒިނޭކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟

ޒިނޭކުރަން ޖެހިލުން ނުވާ މީހުންނަށް ސުވާލެއް! މިޙަދީޘް އެނގުމުންވެސް ޒިނޭކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 3 ސިކުންތު

މުޅި ދުނިޔެއަސް ބެލިނަމަވެސް ޒިނޭކުރުން މިވަނީ ޢާންމުވެފައެވެ. އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައިވެސް އަންނަނީ ޢާންމުވަމުންނެވެ. ގިނަ މީހުން ޒިނޭކުރަނީ އެއީ ކިހައިވަރެއްގެ ބޮޑު ފާފައެއްކަން ނުވެސް އެނގިތިބެއެވެ. 

ބައެއް ދިރާސާތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ކައިވެނި ނުކޮށް ތިބެ ޒިނޭކުރާ މީހުންނަށްވުރެ ގިނައީ ކައިވެނިކޮށްގެން ކައިވެނިމަތީގައި ތިބެ ނުވަތަ ވަރިވެގެން ތިބެ ޒިނޭކުރާ މީހުންނެވެ. ހަމައެންމެ ސުވާލެކެވެ! މިޙަދީޘްފުޅު އެނގުމުންވެސް ހަމަ ޒިނޭކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟ 

"3 ކަމަކުން މެނުވީ މުސްލިމުން ގެ ލޭ ހުއްދަވެގެނެއް ނުވެއެވެ. އެއީ ކައިވެންޏަށްފަހު ޒިނޭ ކުރާ މީހާއެވެ. އަދި ނަފްސަކަށް ނަފްސެކެވެ. (އެބަހީ، މީހަކު މެރުމުން މަރުގެ ޙުކުމް ޤާއިމުކުރެވޭ މީހާއެވެ.) އަދި (މުރުތައްދުވެ) ދީން ދޫކޮށް، މުސްލިމުންގެ ޖަމާޢަތާއި ވަކިވެގަންނަ މީހާއެވެ.

(ޞަޙީޙް ބުޚާރީ، ޞަޙީޙް މުސްލިމް)

- ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް