އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުފައިފި

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުފައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 36 ސިކުންތު

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުފައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ތިން ބޭފުޅެއްގެ ނަން ހުށަހަޅުއްވައިފިވަނީ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ، 7505 އަބްދުލް ހަސީބު އިސްމާއިލް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ، 9472 ފާތިމަތު ހަބީބާ އަދި މއ. ފޮރެސްޓް، މަރިޔަމް ޝާހިދާ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ފާސްކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު