އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ޙައްޖާއި ޢުމްރާއަށް ދާ މީހުންނަށް ރާއްޖެއަށް ތަކެތި ގެނެވޭގޮ ހަދަނީ

ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ޙައްޖާއި ޢުމްރާއަށް ދާ މީހުންނަށް ރާއްޖެއަށް ތަކެތި ގެނެވޭގޮ ހަދަނީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 48 ސިކުންތު

ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ޙައްޖާއި ޢުމްރާއަށް ދާ މީހުންނަށް ރާއްޖެއަށް ތަކެތި ގެނެވޭގޮ ހަދަމުންދާކަމަށް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަޙުމަދު ޝަފީޤް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝަފީޤް ހައްޖާއި ޢުމްރާއިން އެނބުރި އަންނައިރު ލަގެޖު ބަރުވުމުގެ މައްސަލަ ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް ކުރިމަތިވާކަމަށެވެ. ސަޢުދީ ޕޯސްޓާއެކު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ކުޑަ ފީއަކާއެކު ގިނަވަގެން 30 ކިލޯގެ ތަކެތި ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ގެނެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަމުންދާކަމަށާއި ކިލޯއަކަށް ކަނޑައަޅާ އަގު ހުންނާނީ ކޮމާޝަލް އަގުތަކަށްވުރެ ވަރަށް ހެޔޮކޮށްކަމަށެވެ.

އަޅުކަމަށްދާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި މި ޚިދުމަތް ދޭން ޕޯސްޓްތަކެއް ހަދާނަން. އެ ލޮކޭޝަންތައް ކަނޑައެޅުނީމަ، އެ ތަންތަން އިނގޭނެގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ދޭނަން." ޕޯސްޓްގެ ސީއީއޯ އަޙުމަދު ޝަފީޤް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަފީޤް ވިދާޅުވީ މި އިންތިޒާމްތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ހަމަޖައްސާ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު