އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮންމެ 14 ދުވަހަކުން ފުލުހަށް ހުށައަޅާ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ވާނުވާ ހިއްސާކުރާގޮތަށް ހަދަނީ!

ކޮންމެ 14 ދުވަހަކުން ފުލުހަށް ހުށައަޅާ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ވާނުވާ ހިއްސާކުރާގޮތަށް ހަދަނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 57 ސިކުންތު

ކޮންމެ 14 ދުވަހަކުން ފުލުހަށް ހުށައަޅާ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ވާނުވާ ހިއްސާކުރާގޮތަށް މި ދައުރު ތެރޭ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަވާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަލީ ޝުޖާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ދައުލަތުގެ މީޑިއާގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަލީ ޝުޖާޢު ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހުށަހާޅާ މައްސަލަތަކުގެ ވާނުވާ ނޭނގޭ މައްސަލައަކީ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް އޮތް މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

"ދިވެހި ރައްޔިތަކު ދިވެހި ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ މައްސަލައަކީ ވެސް އެ ބޭފުޅެއްގެ ނަޒަރުގައި ވަރަށް މުހިންމު ބޮޑު މައްސަލައެއް. އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެކަން ވާންވެސް ޖެހޭނީ ހަމައެގޮތަށް. އެހެންވެ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަން، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ދައުރުގައި ފެނިގެންދާނެ، ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ވާނުވާއެއް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެޓްލީސްޓް ކޮންމެ 14 ދުވަހަކުން 1 ދުވަހު މަދުވެގެން އެ ފަރާތަކާ ގުޅާލައިގެން އެ ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ހިއްސާކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން،" ސީޕީ ޢަލީ ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް








މިއަދު