އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ސަމާލުވަމާ! މިއީ އަންހެނަކު ނުބައި ޢަމަލެއް ނުކުރިޔަސް ނުބައި ލޭބަލްޖެހި ރަނގަޅު ބައިވެރިއަކު ލިބެން ހުރަހަކަށްވެދާނެ ސިފައެއް!

ސަމާލުވަމާ! މިއީ އަންހެނަކު ނުބައި ޢަމަލެއް ނުކުރިޔަސް ނުބައި ލޭބަލްޖެހި ރަނގަޅު ބައިވެރިއަކު ލިބެން ހުރަހަކަށްވެދާނެ ސިފައެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 3 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

ބަލަންވީ ނަޞޭޙަތްދޭ މީހާއަކަށް ނޫނެވެ. ދިން ނަޞޭޙަތަށެވެ. ދަރިއަކު ދިން ނަޞޭޙަތެއް ނަމަވެސް އެއީ ރަނގަޅު ނަޞޭޙަތެއްނަމަ ޤަބޫލުކުރާށެވެ! މައިންބަފައިންނަށްވުރެ ތޫނުފިލި، ހުޝިޔާރު ދަރިން މިހާރު މަދެއް ނޫނެވެ. 

ތިރީގައިވާ ވާހަކައިން ޢިބްރަތް ޙާޞިލްކުރައްވާށެވެ! 

ފިރިމީހާ ވަރިކޮށްލާފަ ދިއުމުން ދެމައިން އުޅުނީ ވަރަށް ދަތިޙާލުގައެވެ. މަންމަގެ އުންމީދަކީ ހެޔޮލަފާ މީހަކު ހޯދައިގެން ކައިވެނިކުރުމެވެ. މަންމަ އާއި ބައްދަލުކުރަން ފިރިހެނުން ގެއަށް އައުދެއެވެ. އެވަގުތު ދަރިފުޅު ކޮޓަރިއަށް ފޮނުވާލައެވެ. އެއީ އެމަންޒަރު ދަރިފުޅަށް ނުދައްކަން ވެގެންނެވެ. 

ކުއްޖާގެ އުމުރުން 17 އަހަރެވެ. މަންމަ ބުނީމާ ކޮޓަރިއަށް ދިއަ ނަމަވެސް މަންމަ ކުރާ ކަންކަން ސިއްރުން ބަލައެވެ. ކުއްޖާއަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ފެންނަނީ މަންމައާއި ބައްދަލުކުރަން އަންނަ މީހުންނާއިއެކު ނުބައި ޢަމަލެއް ނުކުރި ނަމަވެސް ވަރަށް ގައިގޯޅިކޮށް މަންމަ އުޅޭތަނެވެ. 

އެއްދުވަހަކު ދަރިފުޅު ބުންޏެވެ. "މަންމަ ގާތު ވާހަކައެއް ބުނަން ބޭނުމެވެ. ނަމަވެސް ބުނާނީ މަންމަ ރުޅިނާންނާނެ ކަމަށް އެއްބަސްވާނަމައެވެ." 

މަންމަ ވަރަށް ހައިރާންވިއެވެ. އެހެންކަމާއިއެކުވެސް ރުޅިނާންނާނެކަމަށް ބުނުމުން ދަރިފުޅު ބުންޏެވެ. "މަންމައާއި ބައްދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ފިރިހެނުން ގެއަށް ގެނެސް ވާހަކަ ދައްކަނީ ފިރިއެއްގެ ބޭނުމުގައިކަން އެނގެއެވެ. ފިރިއަކަށް ބޭނުންވަނީ އުޅެންޖެހިފައިވާ ދަތިޙާލުގެ ސަބަބުންކަންވެސް އެނގެއެވެ. އެއްފަހަރު އަންނަ މީހުން ދެވަނަ ފަހަރު ނުއަންނަނީ ކީއްވެގެންކަމާއިމެދު އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލުބުނަންތޯއެވެ؟ އެއީ މަންމަ އެމީހުންނާއި މާބޮޑަށް ގައިގޯޅިވެގެން އުޅޭތީއެވެ. އެހެންއުޅޭތީ އެމީހުންނަށް މަންމަ އާއިމެދު އެވިސްނެނީ އަޞްލަކަށް ނޫނެވެ. މަންމައަކީ ވަރަށް ދަށުދަރަޖައިގެ، ނުބާއްވަންވާ ގުޅުން އެންމެންނާއިވެސް ބާއްވާ އަންހެނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ގޮތް ބަލައިލަންވެސް ނިކަން ދުރުމިނެއް ބަހައްޓައިގެން އުޅެބަލާށެވެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މަންމައަށް ހެޔޮލަފާ ފިރިއަކު ދެއްވަވާނެއެވެ." 

ދަރިފުޅު ދެއްކި ވާހަކައިން މަންމައަށް ވަރަށް އަސަރުކުރިއެވެ. ކޮޓަރިއަށް ފޮނުވި ނަމަވެސް މަންމަގެ އަމަލުތައް ދަރިފުޅުބަލާކަމާ އެކަމަށް ވިސްނާކަންވެސް އެނގުނީއެވެ. އަދި އެއީ ދަރިފުޅު ނަމަވެސް އެދިނީ ރަނގަޅު ނަޞޭޙަތެއްކަން ޤަބޫލުކޮށް ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙްކުރިއެވެ. 

އިއްތިފާޤުން ނަމަވެސް ކަންކަން މެދުވެރިވީ ދަރިފުޅު ބުނި ގޮތަށެވެ. މަންމަގެ އަމަލުތައް ބަދަލުކުރިތާ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކައިވެނިކުރާނެ ހެޔޮލަފާ މީހަކު ލިބިގެން ކައިވެނިކުރެވިއްޖެއެވެ. 

މިއީ މާކުރީ ޒަމާނުގައި ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހިނގި ކަމެއް ނޫނެވެ. ހަމަ ދާދިފަހުން މިމާލޭގައި ހިނގި ކަމެކެވެ. އެއަންހެންމީހާއަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ގާތް އެކުވެރިއެކެވެ. ވާހަކަ ކިޔައިދިނީ އޭނާއެވެ. އަޅުގަނޑަކީވެސް ހަމަ އެފަދަ ނިކަމެތި ޙާލުގައި ހުރި އެކަނިވެރި މައަކަށްވުމުން ނަޞޭޙަތެއްގެ ގޮތުންނެވެ. 

ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ ވަރަށް ގިނަ އަންހެނުންނަށް ވިސްނައިވެސް ނުލެވޭ، ސަމާލުކަންވެސް ނުދެވޭ ކަމެކެވެ. އެކަނބަލުން އެމީހުންގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ރައްކައުތެރިކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ގައިގޯޅިވެ އުޅޭތީ ތުންފުއްސެއްގެ ގޮތުގައި ލޭބަލްކުރެވެނީއެވެ. މިހާރަކަށް އައިސް ގިނަބައެއްގެ އަޚްލާޤަށް އައިސްފައިވާ ނުބައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން މާބޮޑަށް ހިތްހެޔޮކޮށް ފިރިހެނަކާއި ވާހަކަދެއްކުނު ނަމަވެސް ނުބައި ތުހުމަތުތައް އެބަކުރެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އަގުވެއްޓެނީއެވެ. 

ވީމާ މިއީ ކޮންމެ އަންހެނަކުވެސް ވިސްނައިލުން މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިންނާއި ޙިއްޞާކޮށްލީއެވެ. ޚިޔާލަކީ ތަފާތު އެއްޗެކެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ވިސްނުމެވެ. އަޅުގަނޑަށް ވިސްނޭ ގޮތެވެ! 

- މަމްދޫޙާ / މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިއެއް

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް