އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާ ސަބަބަކީ، އެއްވެސް ބިރެއް ޖެހިލުމެއް ނެތި އެކަން ކުރުމުގެ ބާރު އެ މީހުންނަށް ލިބިފައި އޮތުން: އިހުސާން

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާ ސަބަބަކީ، އެއްވެސް ބިރެއް ޖެހިލުމެއް ނެތި އެކަން ކުރުމުގެ ބާރު އެ މީހުންނަށް ލިބިފައި އޮތުން: އިހުސާން


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 16 ސިކުންތު

ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ އެންމެ ބޮޑުވެފައިވާ ސަބަބަކީ، އެއްވެސް ބިރެއް ޖެހިލުމެއް ނެތި އެކަން ކުރުމުގެ ބާރު އެ މީހުންނަށް ލިބިފައި އޮތުން ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އަލީ އިހުސާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އިހުސާން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ އެންމެ ބޮޑުވެފައިވާ ސަބަބަކީ، އެއްވެސް ބިރެއް ޖެހިލުމެއް ނެތި އެކަން ކުރުމުގެ ބާރު އެ މީހުންނަށް ލިބިފައި އޮތުން ކަމަށެވެ. މިކަމަށް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ، އެ މީހާގެ ވިޔަފާރިކޮށް އެކަމުގެ ތެރެއަށް އެއްކޮށް ވަނުންކަމަށާއި ނައްތާލަން ޖެހެނީ އެ މާހައުލުކަމަށް މިނިސްޓަރ އިހުސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ސަރުކާރުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުށް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ނުދޭނެކަމަށާއި އަދި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ނިޔަތް އޮވެގެން، އެ އަމާޒަށްކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ އިހުސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ސިކުނޑިން ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ 2 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަހަރަކު ހަރަދުކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެން ޔުނިފޯމް މުވައްސަސާއެއް ތަރުތީބުކޮށްފައި އެބަޔަކަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ދިނީމަ އެ އޮބްޖެކްޓިވް ހާސިލްވާނެކަން. ކުރީގައި އެކަންކަން ނުކުރެވި އޮވެދާނެ ޕޮލިޓިކަލް ވިލް ނެތީމަ. އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކަން މިއަރުވަނީ ތިބޭފުޅުންނަށް އަދުގެ ސަރުކާރުގައި ޕޮލިޓިކަލް ވިލް އެބައޮތް" މިނިސްޓަރ އިހުސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު