އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޝައިޠޯނާގެ ކިބައިން ހުރިހާ ގޮތަކުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދި ކުރަން އޮތް ދުޢާ- ޤުރްއާނުން

ޝައިޠޯނާގެ ކިބައިން ހުރިހާ ގޮތަކުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދި ކުރަން އޮތް ދުޢާ- ޤުރްއާނުން


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 9 ސިކުންތު

ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅުގައިވަނީ ޝައިޠޯނާއަކީ މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ހުރި ޢަދުއްވަކުކަމުގައެވެ. 

ޝައިޠޯނާ ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަމްރަތުގައި ދަންނަވާފައިވަނީ އެންމެ މީހަކުވެސް ދޫކޮށްނުލައި އެންމެ މަގުފުރައްދައި ނަރަކައަށް ވައްދަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށެވެ. އޭތި އެދެންނެވިފަދައިން ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރަމުން އެގެންދަނީ އެންމެން މަގުފުރައްދައި ނަރަކައަށް ވެއްދުވޭތޯއެވެ. 

ވީމާ މިއާޔަތުގައި އެވާ ދުޢާއަކީ ޝައިޔޯނާގެ ކިބައިން ރައްކައުތެރިކަމަށްއެދިގެން ވީހާ ގިނައިން ކުރަން އޮތް ދުޢާއެކެވެ.  

﴿رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ [سورة المؤمنون ٩٧]

﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ﴾ [سورة المؤمنون ٩٨] 

މާނައީ: " މިއަޅާގެ ވެރިރައްބެވެ. ޝައިތާނުންގެ ވަސްވާސްތަކުގެ ނުބައިކަމުން މިއަޅާ އިނބަ ﷲގެ ރައްކާތެރިކަން ހޯދަމެވެ."

"އަދި އެސޮރުމެން މިއަޅާގެ ކައިރިޔަށް އައުމުންވެސް ރައްކާތެރިކަން ހޯދަމެވެ." 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް