އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އީދުގެ ޙަރަކާތްތައް، އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހީންގެ އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފު ނުވާނެ ގޮތަށް އިންތިޒާމުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އީދުގެ ޙަރަކާތްތައް، އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހީންގެ އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފު ނުވާނެ ގޮތަށް އިންތިޒާމުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 19 ސިކުންތު

އީދުގެ ޙަރަކާތްތައް، އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހީންގެ އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފު ނުވާނެ ގޮތަށް އިންތިޒާމުކުރުމަށް ސިޓީތަކާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާއި ޢާއްމު މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ކައުންސިލްތަކަށް އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ކައުންސިލްތަކަށް އެވުޒާރާއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސަރކިއުލާގައި ވަނީ، އަޟްޙާ ޢީދާ ގުޅިގެން ކައުންސިލްތަކުން، ސިޓީތަކާއި އަދި ރަށްރަށުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޙަރަކާތްތައް، އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހީންގެ އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފު ނުވާނެ ގޮތަށް އިންތިޒާމުކުރާ ކަންކަމަށް ހެދުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށާއި ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދީނަކީ އިސްލާމް ދީންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާއެކު، އިސްލާމް ދީނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ މައިގަނޑު މަސްދަރުކަމަށްވުމުން ޢީދުގެ ހުރިހާ ޙަރަކާތްތަކެއް މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސްތަކާއި ޚިލާފުނުވާނެހެން ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން، ޢީދު ފާހަގަކުރުމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްވެސް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

މި އަހަރުގެ ބޮޑު އީދު ދުވަހަކީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހެވެެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު