އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮންމެ ކަމަކަށް ބޭނުންވިނަމަވެސް ފުރަތަމަ ކުރަން އޮތް ޢަމަލު-

ކޮންމެ ކަމަކަށް ބޭނުންވިނަމަވެސް ފުރަތަމަ ކުރަން އޮތް ޢަމަލު-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

"އަދި ކެތްތެރިކަމާއި ނަމާދުން ތިޔަބައިމީހުން ވާގިހޯދާށެވެ! ބިރުވެތިވެ މަޑުމައިތިރިވާ މީހުންނަށް މެނުވީ، ހަމަކަށަވަރުން، އެއީ ވަރަށް ބޮޑުކަމެކެވެ. (އެބަހީ: ދަތި އުނދަގޫ ކަމެކެވެ.)" (އަލްބަޤަރާ: 45) 

"އަދި ކެތްތެރިކަމާއި ނަމާދުން ތިއަބައިމީހުން ވާގިހޯދާށެވެ!" ﷲ ގެ މި ވަޙީ ބަސްފުޅަކީ ވަކިމީހަކަށް ނުވަތަ ވަކިޙާލަތަކަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ ބަސްފުޅެއް ނޫނެވެ! މުސްލިމުންނަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް އޮތީ މި ވަޙީ ބަސްފުޅުގައިވާ ފަދައިން ކެތްތެރިވުމާއި ނަމާދުން ވާގި ހޯދުމެވެ. ނަމާދުން ވާގިހޯދުމަކީ ނަމާދުކުރުމެވެ. ފަރުޟު 5 ނަމާދު ފުރިހަމައަށް އަދާކުމެވެ. 

ދެން ބަލައިލަންވީ ފަރުޟު 5 ނަމާދު ފުރިހައަމަށް އަދާ ނުކުރެވޭ ސަބަބަށެވެ. އެ ސަބަބުވެސް ހަމަ މިއާޔަތުގައި ވަނީ ވަޙީ ކުރައްވަވައިފައެވެ. "ބިރުވެތިވެ މަޑުމައިތިރިވާ މީހުންނަށް މެނުވީ، ހަމަކަށަވަރުން، އެއީ ވަރަށް ބޮޑުކަމެކެވެ. (އެބަހީ: ދަތި އުނދަގޫ ކަމެކެވެ.)"

ﷲ ތަޢާލާއަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބިރުވެތިވާ މީހުންނަށް ފަރުޟު 5 ނަމާދުކުރުމަކީ އެއްވެސް ބުރަކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. 5 ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ 10 ވީނަމަވެސް ބުރައެއް ނުވާނެއެވެ. އެކަމުގެ ހެއްކަކީ ފަރުޟު 5 ނަމާދާއި ރަވާތިބު ސުންނަތްތަކާއި ރަވާތިބު ސުންނަތް ކަމުގައި ނުހިމެނޭ އިތުރު ސުންނަތްތަކާއި ވިތުރި އާއި ދަމު ނަމާދާއި އަދި ޟުޙާ ނަމާދު ޢާންމުކޮށް ކުރަމުން ގެންދާ އެތައް ބައަކު އެބަ ތިބި ކަމެވެ.   

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް