އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރާ މައްސަލައަކަށް އަސްލަމް ޙުސައިން ( ލ. މާމެންދޫ) ހޯދަން ފަށައިފި

ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރާ މައްސަލައަކަށް އަސްލަމް ޙުސައިން ( ލ. މާމެންދޫ) ހޯދަން ފަށައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 25 ސިކުންތު

އއ. މަތިވެރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ  މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަނީ ލ. މާމެންދޫ، ރޯޝަންވިލާ، އަސްލަމް ޙުސައިން (35އ) އެވެ.

 އަސްލަމް ޙުސައިންއާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ އއ. މަތިވެރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9994875 އަށް ގުޅާއި ހިއްސާކުރުމަށް އެދެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ