އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ނައިބު ރައީސް , އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި، ބައެއް ސްކޫލް ތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ނައިބު ރައީސް , އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި، ބައެއް ސްކޫލް ތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 16 ސިކުންތު

 ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި، މާލެ ސަރަހައްދުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި މިއަދު ހެނދުނު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ޕްރިންސިޕްލުން ވަނީ އެބޭފުޅުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި، ސްކޫލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް އެމަނިކުފާނާއި ޙިއްޞާކުރައްވާފައެވެ. 

އެގޮތުން އެބޭފުޅުން ވަނީ އުގަންނައިދިނުމުގައި އިތުރަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެބޭފުޅުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް މުރާޖަޢާކޮށް އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް ގެނެސްދެއްވުމަށް ނައިބު ރައީސްގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕްރިންސިޕަލުން ވަނީ އެބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސްކީމްތަކާއި، އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖްތަކެއް ތަޢާރަފު ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. 

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ނައިބު ރައީސް ވަނީ ޕްރިންސިޕަލުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަންތައްތައް ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެކަންކަމަށް އަވަސް ހައްލުތަކެއް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެބޭފުޅުންނަށް ދެއްވާފައެވެ. 

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ނައިބު ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ޕްރިންސިޕަލުން އަދާކުރައްވާ މުހިންމު ޒިންމާގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރަށް ވުރެ ހަރުދަނާކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އެކަމުގައި ސަރުކާރުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ނައިބު ރައީސް ވަނީ މުދައްރިސުންނާއި، ދަރިވަރުންނާއި، އަދި ބެލެނިވެރިންނާ ޕްރިންސިޕްލުންނާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެބޭފުޅުންގެ ބޭނުންތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއެއްސެވުމަށް ޕްރިންސިޕްލުންގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ