އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ބަދަލުގެނެސް ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅެވޭނެ ދުވަހެއް ހޯދައިދޭން، ސަރުކާރު މަސައްކަތްކުރާނެ: ނާއިބު ރައީސް

ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ބަދަލުގެނެސް ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅެވޭނެ ދުވަހެއް ހޯދައިދޭން، ސަރުކާރު މަސައްކަތްކުރާނެ: ނާއިބު ރައީސް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 21 ސިކުންތު

ޞީއްޙީ ނިޒާމަށް ބަދަލުތަކެއްގެނެސް ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހިގެން ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅެވޭނެ ދުވަހެއް އަވަސް ކުރިމަގެއްގައި ހޯދައިދިނުމަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަޢުދުފުޅެއްކަމަށާއި، އެކަން ޙާޞިލުކުރުމަށް ފަރުވާކުޑަކުރުމެއްނެތި މުޅި ސަރުކާރު މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު މި ޔަޤީންކަން ދެއްވީ، ޓައިނީ ހަރޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ފީޓަލް ހަރޓް މޯލްޑިވްސް 2019" ވަރކްޝޮޕް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި މިއަދު މެންދުރުފަހު ކުރިއަށްދިޔަ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން  ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމް ވަނީ ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެންމެންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުންވެސް، އެބޭފުޅަކަށް އެނގިވަޑައިގެންފައި ހުރި އެއްޗެއް އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކިޔައިދީ އަންގައިދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި "ފީޓަލް ހަރޓް މޯލްޑިވްސް 2019" ވަރކްޝޮޕްގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމްއެވެ.

"ފީޓަލް ހަރޓް މޯލްޑިވްސް 2019" ވަރކްޝޮޕަކީ ޓައިނީ ހަރޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިސްނަގައިގެން، ފީޓަލް ހަރޓްއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޑޮކްޓަރުންނަށް ދިނުމަށް ބޭއްވި ތިން ވަނަ ވަރކްޝޮޕެވެ. މި ވަރކްޝޮޕްގައި މި އަހަރު ސާދަ ޑޮކްޓަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އެކިއަހަރުތަކުގެ މަތިން ބާއްވާފައިވާ މި ސިލްސިލާގެ ވަރކްޝޮޕްތަކުން 90 ވަރަކަށް ޑޮކްޓަރުންނަށް މިހާރު މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ