އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ފަރެސްމާތޮޑާ ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ

ފަރެސްމާތޮޑާ ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 23 ސިކުންތު

އަޕަރ ސައުތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަންގެ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަނީ ސ. ހިތަދޫ/ ދިލާވަރުގެ، ޢާމިރު ޙުސައިންއެވެ.

ވީމާ ޢާމިރު ޙުސައިން އާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަމްބަރު 9790111 އަށް ގުޅާއި ހިއްސާކުރުމަށް އެދެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ