އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކީރިތި ޤުރްއާން އުނގެނެން އުނދަގޫވަނީ ހެއްޔެވެ؟ މިފަދަ ދުޢާތައް ކުރާށެވެ! ޙައްލު ލިބޭނެއެވެ! އިން ޝާ ﷲ!

ކީރިތި ޤުރްއާން އުނގެނެން އުނދަގޫވަނީ ހެއްޔެވެ؟ މިފަދަ ދުޢާތައް ކުރާށެވެ! ޙައްލު ލިބޭނެއެވެ! އިން ޝާ ﷲ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 49 ސިކުންތު

އެންމެންގެ ހިތުގެ ތޫނުކަން އެއްވަރެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ކޮނަމެ ކަމެއް ދަސްކުރުމުގައި ވެސް މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރެއެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާން އުނގެނުމާއި ފަހުމްވުމުގައިވެސް ތަފާތުތަކެއް ހުރެއެވެ. އެއީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި މާޔޫސްވާން ޖެހެންވީ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޙައްލު ހޯދޭނެއެވެ! އިން ޝާ ﷲ! 

ދަތިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރުމުން ވެސް ބައެއް މީހުންނަށް އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވެއެވެ. މިސާލަކަށް އާޔަތެއްގެ މާނަ ކީ ނަމަވެސް ފަހުމް ވުމުގައި އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވާ މީހުން ތިބޭނެއެވެ. އެފަދަ މީހުން މާނައިގެ އިތުރުން ތަފްސީރުކިޔާށެވެ! އަދި ފަހުމްވާ މީހުންވެސް ތަފްސީރު ކިޔަންވާނެއެވެ. އާޔަތުގެ މާނައިން ނުއެނގޭ އެތައް ބައިވަރު ކަންކަން އެއިރުން އެނގިގެންދާނެއެވެ. 

މީސްތަކުންނޭވެ! ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވަން ފެށުމުގެ ކުރިން ތިމާއަށް އެކަން ފަހިކޮށް ދެއްވަވާތޯ ދުޢާ ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިހާރަށް ބަލައިފި ނަމަ އެކަން ކުރަން ހަނދާން ވަނީ މަދު ބައަކަށެވެ. ދުޢާ ކުރަމުން މަސައްކަތް ފަށާ ނަމަ އެމީހަކަށް އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށް ދެއްވަވާނެތެވެ.

ދުޢާ ކުރުމާއިއެކު އަޢޫޛް ކިޔައި ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ރައްކައުތެރިކަމަށް އެދޭށެވެ! އެއީ ހަމަ މަޖުބޫރު ކަމެކެވެ. 

ކީރިތި ޤުރްއާން އުނގެނުމަކީ ކުރަން އެހައި ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އެއްވެސް އުނދަގޫ ކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެކަން އެނގެނީ ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސް މީހުންގެ އަދަދު ގިނަކަމުންނެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާން ވަރުގެ ފޮތެއް، ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ފޮތްތަކަށް ބެލި ނަމަވެސް އެންމެ ގިނަ ބައަކަށް ހިތުދަސްކުރެވިފައިވަނީ ކީރިތި ޤުރްއާނެވެ. އަދި އެފަދަ ބޮޑު ފޮތެއް އެންމެ ޅަ ޢުމުރުގައި ވެސް ކުދިންނަށް ހިތުދަސްކުރެވޭ ފޮތަކީވެސް ކީރިތި ޤުރްއާނެވެ. މިއީ މުޅި ދުނިޔެ ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ކަމެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެކެވެ. 

މިފަދަ ދުޢާތައް ކުރާށެވެ!

- ޝައިޚް ނޫމާން ޢަލީ ޚާންގެ ދަރުސަކުން

 

 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


27%
ވ.ރަނގަޅު
9%
ރަނގަޅު
22%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް