އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓަކީ "ހޭޓް ސްޕީޗް"ގެ ވެސް އެންމެ ނުބައި ވައްތަރުގެ ރިޕޯޓެއް: ޝައިޚް އަނީލް

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓަކީ "ހޭޓް ސްޕީޗް"ގެ ވެސް އެންމެ ނުބައި ވައްތަރުގެ ރިޕޯޓެއް: ޝައިޚް އަނީލް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

"އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓް ކިޔައިލި ކޮންމެ އަދުލުވެރިއަކަށް އެ ރޕޯޓުން ފެންނާނީ ދީނާއިމެދު ބައެއްގެ ހިތުގައި އޮތް ޙަސަދައާއި ދެކޮޅު ވެރިކަމެވެ. އެ ރިޕޯޓަކީ "ހޭޓް ސްޕީޗް"ގެ ވެސް އެންމެ ނުބައި ވައްތަރުގެ ރިޕޯޓެކެވެ.

އެފަދަ އަމަލެއް ތަކުރާރުވިއަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެ ރިޕޯޓް ނެރުނު ބައަކާއިމެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހެއެވެ."

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވަނީ ރާއްޖެއިން އިސްލާމް ދީން ނައްތާލަން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓު ދިފާޢުކުރައްވައި އެ ރިޕޯޓުގައި ހުރީ ރާއްޖޭގެ ޙާލަތުކަން ބަޔާން ކުރައްވައިފައެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެ ރިޕޯޓް ނެރުނީ ދީނީ ނުތަނަވަސްކަމެއް އުފައްދަންވެސް ނޫން ކަމަށެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


16%
ވ.ރަނގަޅު
33%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް