އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޚުލްޤް ނުބައި މީހަކާ ކައިވެނި ނުކުރާށެވެ! އެމީހާ ނުކުރާނެ ނުބައި ކަމެއް، ނުދޭނެ އަނިޔާއެއް ނޯންނާނެއެވެ!

ޚުލްޤް ނުބައި މީހަކާ ކައިވެނި ނުކުރާށެވެ! އެމީހާ ނުކުރާނެ ނުބައި ކަމެއް، ނުދޭނެ އަނިޔާއެއް ނޯންނާނެއެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 34 މިނެޓް, 5 ސިކުންތު

އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ މީހުން ކައިވެނިކުރަނީ ބޭރުފުށަށް ބަލައިގެންނެވެ. ފައިސާގެ ތަނަވަސްކަމާއި ޢިއްޒަތަށް ބަލައިގެންނެވެ. ނަސަބާއި ހަސަބަށް ބަލައިގެންނެވެ. ޚުލްޤަށް ބަލަނީ މަދު މީހެކެވެ.

މިއިން އެއްވެސް ކަމަކީ އުފާވެރި ކައިވެންޏަކަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް މުހިންމު ކަމެއް ނޫނެވެ. މިފަދަ ހުރިހާ ކަންކަމަށްވުރެ ރިވެތި ޚުލްޤްގެ މުހިންމުކަން މާބޮޑެވެ.

ޚުލްޤް ނުބައި ނުބައި މީހަކާއި، އެއީ އަންހެނެއް ނަމަވެސް އަދި ފިރިހެނެއް ނަމަވެސް ކައިވެނި ނުކުރާށެވެ! އެމީހާ ނުކުރާނެ ނުބައި ކަމެއް، ނުދޭނެ އަނިޔާއެއް ނޯންނާނެއެވެ! ތެދުވެރިކަން ނުވެސް ދަންނާނެއެވެ! އިޚްލާޞްތެރިކަމަކީ އެމީހުންގެ ބަސްފޮތުގައި އޮންނަވެސް ބަހެއް ނޫނެވެ.

ކައިވެނި ކުރާއިރު ޚުލްޤް ރަނގަޅު ތަޤްވާވެރިންނާއި ކުރަން ރަސޫލް (ޞޢވ) ޙަދިޘްފުޅު ކުރެއްވެވީ އެ ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ. ރިވެތި ޚުލްޤް ނެތި ތަޤްވާވެރިވެސް ނުވެވޭނެތީއެވެ! ކައިވެންޏަށްފަހު ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކުރަން ބޭނުންވާ އެއްވެސް ރަނގަޅު ސިފައެއް ޚުލްޤް ނުބައި މީހެއްގެ ކިބައަކު ނުހުންނާނެތީއެވެ.

ކައިވެނީގެ ޚުޠުބާތަކުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއަޅަނީ ތެދުވެރިވުމަށާއި އޯގާތެރިވުމަށެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެ ރަޙްމް ކުރުމަށެވެ. ވަފާތެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރި ކަމަށެވެ. ރިވެތި ޚުލްޤް ލިބިފައި ނުވާނަމަ މިއިން އެއްވެސް މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ވީމާ ބޭރުފުށަށް ބަލައިގެން ކައިވެނިކޮށްފައި އަނިޔާ އާއި ނިކަމެތިކަން ލިބެން ފެށުމުން ޝަކުވާ ކުރުމުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެތެވެ.

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


36%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
21%
އޯކޭ
31%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް