އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މައުލޫމާތު ނެތް ކަންކަމުގެ ބަހުސްތަކުގަ ބައިވެރިވުމުން ލިބޭނީ ގެއްލުން!

މައުލޫމާތު ނެތް ކަންކަމުގެ ބަހުސްތަކުގަ ބައިވެރިވުމުން ލިބޭނީ ގެއްލުން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 34 މިނެޓް, 32 ސިކުންތު

ތިމާއަށް އެކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވާ ކަންކަމުގައި މީހުން ކުރާ ބަހުސްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ބައިވެރިނުވާށެވެ! އެކަމުން ލިބޭނީ ގެއްލުމެވެ. އެހެނީ މީހާގެ ނިޔަތް ކިތަންމެ ރަނގަޅު ނަމަވެސް ޖަދަލުކުރާ މީހާ ދައްކާ ވާހަކަ ބާޠިލުކަން ހާމަކޮށް ނުދެވިއްޖެ ނަމަ އަޑުއަހާ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ޙައްޤާއިމެދު ޝައްކު އެފެދިދާނެއެވެ. 

ކޮންމެ މީހަކު ކުރާހައި ބަހުސެއްގައި ބައިވެރިވެ ރައްދު ދޭން މަސައްކަތްކުރުމުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެތެވެ. ބައިވެރިވި ނަމަވެސް ތިމާއަށް އެނގޭ ޙައްޤު ބަސް ބުނުމަށްފަހު އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދާށެވެ. ތިމާ ދައްކާ ވާހަކަ "ބައްދައިލުމުގެ" ފުރުޞަތު ނުދޭށެވެ. 

އިސްލާމް ދީނުގެ ވަރަށް ކުދިކުދި ކަންކަމާއިމެދު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރެވޭ ބަހުސްތައް ހޫނުވެ ނުރަނގަޅު ނަތީޖާ ނުކުންނަމުންދާތަން މިދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. އެއީ ފުރިހަމައަށް މައުލޫމާތު ނެތި ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެވޭތީއެވެ. އެފަދަ ކަންކަން މެދުވެރިވުމުން އިސްލާމް ދީނަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެ ނަތީޖާ ފެންނަނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫނެވެ.

ބައެއް ފަހަރަކު 2 މީހަކު އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ކަންކަމުގައިވެސް އެބަ ބަހުސްކުރެއެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދެއެވެ. އެފަދަ ބަހުސްތަކުގެ ތެރެއަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުވަންނާށެވެ! އެކަން އެ ބައަކަށް ދޫކޮށްލާށެވެ! އެހެނީ އިތުރު މީހުން ބަހުސްގައި ބައިވެރިވުމުން މައްސަލަ ވާނީ އިތުރަށް ހޫނެވެ.  

އިސްލާމް ދީން މަތިވެރިކުރަން އެންމެންވެސް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން އެމީހަކަށް ޔަޤީންކުރެވޭ ހެޔޮ ބަސްތަކާއި ނަޞޭޙަތްތައް ގިނަގިނައިން ފަތުރައި މީސްތަކުންނަށް ހަނދާންކޮށްދޭށެވެ! އެކަމުގެ ފައިދާ ކުރާނެއެވެ! އިން ޝާ ﷲ. 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


16%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
16%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް