އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މީރާއިން އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީ އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލައިފި

މީރާއިން އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީ އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 24 ސިކުންތު

އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު އަދި ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިންގ ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީ އެކުލަވާލުމަށްފަހު އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. 

މި ދެ ގަވާއިދަށް ޚިޔާލުހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، މީރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް comments@mira.gov.mv މެދުވެރިކޮށް މީރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް މީރާއިން އެދެއެވެ. އަދި، ޚިޔާލުހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 24 ޑިސެންބަރު 2019ގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން ކަމަށް މީރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މިއީ، އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން މިވަގުތަށް ބޭނުންވާ ބައިތަށް ހިމަނައިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީތަކެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އިތުރު ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމަށްފަހު އެ ގަވާއިދުތައްވެސް އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލާނެކަމަށް މީރާއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު އަދި ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިންގ ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީ މީރާއިން ވަނީ އެ އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓުގައި ހާމަކޮށްފައެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު