އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ގަދަ ހިނިގަނޑު ޖަހާ އުފާކުރުމަކީ އީމާންކަމާ ތަޤްވާވެރިކަމާ ދުރަށް ޖައްސާކަމެއް!

ގަދަ ހިނިގަނޑު ޖަހާ އުފާކުރުމަކީ އީމާންކަމާ ތަޤްވާވެރިކަމާ ދުރަށް ޖައްސާކަމެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 2 ސިކުންތު

ގަގަ ހިނިގަނޑު ޖަހައި އުފާކުރާ މީހުން ވަރަށް ގިނައެވެ. ކޮފީ މޭޒުތަކުގަ އާއި މަގުތައް މަތީގައިވެސް ހުނުމުގެ އަޑު ދަނީ ގަދަވަމުންނެވެ! އެފަދަ މީހުން މި ޙަދީޘްފުޅަށް ވިސްނައިލާށެވެ! 

Prophet Muhammad () said,

"By Him in Whose Hand Muhammad's soul is, if you knew, what I knew, you would cry lots and laugh little."

Sahih al-Bukhari 6637

މި ޙަދީޘްފުޅުގައި އެވަނީ "ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަންކަން ތިއަބައިމީހުންނަށް އެނގޭނަމަ/ އެނގޭނެ ނަމަ ރުއިން ގިނަކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހުނުން މަދުކުރާނެ ކަމަށެވެ." 

ހިނިތުންވުމާއި ހުނުމަކީ ތަފާތު ދެ ކަމެކެވެ. ހިނިތުންވުމަކީ ޞަދަޤާތެކެވެ. ގަދަހުނުން ހުނުމަކީ ޝައިޠާނާ އުފާކުރާ ކަމެކެވެ. 

އިބްން މާޖާ ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ. "މާބޮޑަށް ނުހޭށެވެ! އެއީ ތިބާގެ ހިތް (ރޫޙާނީ ގޮތުން) މަރުވާ ކަމެކެވެ." މާނައަކީ އީމާންކަން ކުޑަވެ ތަޤްވާވެރިކަމާއި ދުރަސް މީހާ ގެންދާނެ ކަމެއްކަމެވެ! 

މުސްލިމުންނަށް އޮތުމަކީ ހުނުމާއި މަޖާކުރުމުގައި ވަގުތުތައް ހޭދަކުރުމެއް ނޫނެވެ. އެހެނީ ރަސޫލް ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވަވާފައިވަނީ ދުލުން ހެޔޮ ބަސްތައް ބުނުން ގިނަކުރުމަށާއި ހެޔޮ ބަހެއް ނޫނީ ނުބުނުމަށެވެ. ނޫން ނަމަ ހަނުހުރުމަށެވެ. 

ވީމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ އަމަލެއްވެސް އިސްލާމް ދީނުގައި އޮތް ގޮތަށް ބަހައްޓަން ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރާށެވެ! އާޚިރަތް ލިބިގަންނަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެއީއެވެ. 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


53%
ވ.ރަނގަޅު
7%
ރަނގަޅު
23%
އޯކޭ
15%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް