އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކިތަންމެ ގިނައިން އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ނަމަވެސް އިތުރު ނުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟

ކިތަންމެ ގިނައިން އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ނަމަވެސް އިތުރު ނުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 58 ސިކުންތު

އެމީހަކަށް މޮޅު ގޮތްތައް މިންވަރު ކުރެއްވެވުމަށް އެދޭ މީހާ މަސައްކަތްކުރަންވީ އެހެންމީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށެވެ. އެހެނީ މީސްތަކުންނަށް އެހީތެރިވުމުން އެމީހަކަށް ﷲ ތަޢާލާ އެހީތެރިވެވޮޑިގަންނަވާނެތެވެ! އިން ޝާ ﷲ 

ބައެއް މީހުން ތަނަވަސްކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ބަލަނީ އެމީހާގެ އެކައުންޓަށް ވީހައި ގިނަ ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭތޯއެވެ. އަމިއްލަ އެކައުންޓުގައި ފައިސާ އިތުރުވާން އެދޭ ނަމަވެސް ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުން ގިނަ ކުރާށެވެ! އެކަމަށް ތިބާ ހޭދަކުރާ މިންވަރު އެތައް ގުނައަކަށް ﷲ ތަޢާލާ ތިބާއަށް ގިނަކޮށް ދެއްވަވާނެތެވެ. އިން ޝާ ﷲ 

ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ. "އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަމުން ގޮސް ތަންކޮޅެއް ގިނަކުރެވޭ އިރަށް އޮންނަނީ ކޮންމެވެސް ކަމެއް ޖެހިގެން ނަގަން ޖެހިފައެވެ. ދުވަހަކުވެސް ގިނަވާނެ ގޮތެއް ނުވެއެވެ." 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ނުދީ އެކައުންޓަށް ގިނަކުރުމެއް ނެތެވެ! އެގޮތަށް ފައިސާ ގިނަކުރާނަމަ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އެކައުންޓުގައި ހަރެއް ނުލާނެއެވެ. އަބަދު ވެސް އޮންނާނީ ނަގަން ޖެހިފައެވެ! ނަމަވެސް ހޭދަކުރަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހޭދަކޮށްފައި އިތުރުވާ ފައިސާކޮޅު ޖަމާކުރާނަމަ ޖަމާއެކުރެވެނީ އެންމެ ބަރަކާތް ލެއްވިގެންވާ ބައެވެ. އެބައި އެކައުންޓުގައި ހަރުލާނެއެވެ! 

ވީމާ ތިބާގެ އެކައުންޓުގައި ފައިސާ އިތުރުވުމަށް އެދޭނަމަ މައިންބަފައިންނަށާއި އަނބިދަރިންނަށާއި ޢާއިލާގެ މީހުންނަށާއި ވީވަރަކުން ފަޤީރުންނަށްވެސް ޞަދަޤާތްކުރާށެވެ! އަހަރު ނިމޭއިރު އެކައުންޓުން ހެޔޮ ބަދަލެއް ފެންނާނެއެވެ! އަދި ކީއްހެއްޔެވެ؟ ތިބާ ﷲ އަށްޓަކައި ހޭދަކުރި މިންވަރު ތިބާ އާއި ޤިޔާމަތް ދުވަހު ބައްދަލުކުރާނީ ފުނިފުނީގެ ގޮތުގައެވެ! އިން ޝާ ﷲ

 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
29%
އޯކޭ
34%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް