އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މިކުރެވެނީ ކީއްކަން ނޭނގި ތިބެ ނަމަވެސް އިންސާނުންނަށް އަޅުކަން ކުރެވޭ ބައަކު އެބަ އުޅެއެވެ! އެއީ ބިރުހުރި ކަމެކެވެ!

މިކުރެވެނީ ކީއްކަން ނޭނގި ތިބެ ނަމަވެސް އިންސާނުންނަށް އަޅުކަން ކުރެވޭ ބައަކު އެބަ އުޅެއެވެ! އެއީ ބިރުހުރި ކަމެކެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 16 ސިކުންތު

މުސްލިމުންގެ ނަމުގައި އުޅޭ ބައަކު މިހާރުވެސް އެމީހަކު ތާއީދުކުރާ، ލޯބިވާ މީހުން މަރުވުމުން މަހާނަހަދައި ޒީނަތްތެރި ކުރެއެވެ. ޒިޔާރަތް ހަދައެވެ. ތަޞްވީރުތައް ކުރަހައެވެ. އެތަންތަނާއި ތަކެއްޗަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމުގެ ނަމުގައި އަޅުކަންވެސް ކުރެއެވެ.  

މިފަދަ މީހުން ޤިޔާމަތް ދުވަހު ވާހުށީ ﷲ ތަޢާލާ އެންމެ ނުރުއްސަވާ މީހުން ކަމުގައެވެ. ލައްނަތް ލެއްވިގެންވާ މީހުން ކަމުގައެވެ.  

މިކަން މިހެން އޮއްވައި އެމީހަކު ރުހޭ، ލޯބިވާ މީހުން ދިރިތިއްބައި އެމީހުންގެ ރުހުން ހޯދަންވެގެން އެމީހުންނަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ނަމުގައި އެމީހުންނަށް އަޅުކަން ކުރެވޭ ބައަކު އެބަ އުޅެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ޙުކުމްފުޅުތައް ބަހައްޓާފައި އެފަދަ މީހުން ބުނާ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރާ ބައަކު އުޅެއެވެ.

އެފަދަ މީހުން ރުއްސަންވެގެން އެމީހުން ބުނާ ކަންކަން ކުރަން އުޅެން ހަދައިގެން ވަގުތުފާއިތުވެގެންދާއިރު ނަމާ ނުކުރެވޭ މީހުން އެބަ އުޅެއެވެ! ފަޤީރުންނަށް ޞަދަޤާތް ނުކޮށް އެމީހުން ރުއްސަން އެމީހުން ބުނާ ކަންކަމަށް ހޭދަކުރާ މީހުން އެބަ އުޅެއެވެ! އެމީހުން ހަމައެކަނި ނުކުރާ ކަމަކީ އެމީހުންގެ ނިތްކުރިން އެބައަކަށް ސަޖިދަ ނުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް ހިތަށް ބަލައިފިނަމަ ތިބެނީ އަޅުވެތިވެ ސަޖިދަވެސް ކޮށްގެންނެވެ. އެމީހުން ބުނާ ކަންކަން ކުރަން އުޅެން ހަދައިގެން ނަމާދު ނުކުރެވި ދިއުން މިކަމުގެ ހެއްކަކަށް ފުދޭނެއެވެ!

މަރުވުމުންވެސް ދިރިހުއްޓައިވެސް ﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް އަޅުވެތިވެވުމަކީ ބިރުހުރިކަމެކެވެ. މި ޙަދީޘްފުޅަށް ވިސްނައި ބިރުވެތިވާށެވެ!  

Prophet () said:

"When a pious person amongst them (among the religious groups) dies they build a place of worship on his grave, and then decorate it with such pictures. They would be the worst of creatures on the Day of judgment in the sight of Allah."

 Sahih Muslim 528 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


37%
ވ.ރަނގަޅު
12%
ރަނގަޅު
37%
އޯކޭ
12%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް