އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލަށް!: ތިއަކަން މިސްކިތްތައް ހުޅުވަން ހުއްދަ ދޭން ހުރަސް އެޅި ޢިލްމުވެރިންނަށް ވިސްނަވައިދެއްވާ!

ޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލަށް!: ތިއަކަން މިސްކިތްތައް ހުޅުވަން ހުއްދަ ދޭން ހުރަސް އެޅި ޢިލްމުވެރިންނަށް ވިސްނަވައިދެއްވާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 21 ސިކުންތު

"އެމެރިކާގެ މުޅި އަމާޒު މިހާރު ހުއްޓިފައިވަނީ މުޒާހަރާކުރުމާ ދިމާއަށް! ކޮވިދް19 އެއީ އުޅޭ އެއްޗެއްހެން ހީވެސް ނުވާ ފަދަ. ޓެކްނޮލޮޖީގެގޮތުންމުހިންމު ހާދިސާއެއް ހިނގައިދިއައިރު އެކަންވެސް ވަނީ ފަނޑުވެފަ!

ކޮވިޑް 19 ގެ ޙަޤީޤަތާއިމެދު އިތުރަށް ވިސްނަން ނުވޭތޯ؟"

--ޝައިޚްއިލްޔާސް ޖަމާލް

އިލްޔާސް ޖަމާލަށް ދަންވާލަން އޮތީ:

ލޮކްޑައުންގެ ޙާލަތު ބަދަލުކޮށްލުއިތައް ދޭން ނިންމި އިރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަށް ތަޅުމުގައި ބާއްވަން ހުއްދަ ދިން އިރު ﷲ ގެ ގެކޮޅު، މިސްކިތްތަކުގެ ތަޅުމަށް އަރަން ހުއްދަ ދޭން އެއްބަސް ނުވި ޢިލްމްވެރިންގެ މެދުގައި އެމެރިކާގެ ހާލަތުގެ މައްސަލަ އަލުން ދިރާސާކުރުން ކީތޯއެވެ؟

ކަންކަން ހިނގަމުން މިދާ ގޮތް އެބޭފުޅުންނަށް ވިސްނަވައި ދެއްވައިގެންވެސް މިސްކިތްތަކުގެ ތަޅުމަށް އެރޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބައަކު ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެގެންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


27%
ވ.ރަނގަޅު
27%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
11%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް