އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މާގިނަ ހެޔޮ ޢަމަލުކުރަން ފަހުން ފަށަން, މަޑުކުރުމެއް ނެތެވެ!

މާގިނަ ހެޔޮ ޢަމަލުކުރަން ފަހުން ފަށަން, މަޑުކުރުމެއް ނެތެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 14 ސިކުންތު

ނަމާދުކުރާއިރުވެސް އަދި ކޮންމެއަޅުކަމެއް ކުރާއިރުވެސް ﷲ ތަޢާލާ އާއިމެދު ހިތަށް ބިރުވެތިކަން ވައްދައި މަދުމޮޅިވެ ކިޔަމަންތެރިވާން ޖެހޭ ސަބަބާއިމެދު ވިސްނައިލަމު ހެއްޔެވެ؟ 

މި ޙަދީޘްފުޅުގައި އެވަނީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއިއެކު އަޅުކަންކުރުމަށެވެ. އަދި ތިބާ ސުވަރުގެ ވައްދަވާނީ ތިބާ ކުރާ އަޅުކަން ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ﷲ ތަޢާލާގެޙަޟްރަތުގައި އެންމެއިތުރުކަން ބޮޑުވެގެންވަނީ ކިތަންމެ ކުޑަ ހެޔޮ އަމަލެއް ނަމަވެސް އެ ޢަމަލުކުރުމުގައި ސާބިތުވެ ހުންނަ ޢަމަލު ކަމެވެ. 

Prophet Mohammad (ﷺ) said, 

"Do good deeds properly, sincerely and moderately and know that your deeds will not make you enter Paradise, and that the most beloved deed to Allah is the most regular and constant even if it were little."

 Sahih al-Bukhari 6464

ވީމާ ފަހުން މާގިނަ އަޅުކަން ކުރަން ފަށަން މަޑު ނުކުރާށެވެ! ކިތަންމެ ކުޑަ ޢަމަލަކުން ނަމަވެސް ޢަމަލުކުރަން ފަށާށެވެ! އެހެން ސުންނަތް ނަމާދުތަކަށް ފެށުމުގެ ކުރިން ރަވާތިބު ސުންނަތް ކުރަން ފަށާށެވެ! ދޫނުކޮށް ކުރެވެން ފެށުމުން އެހެން ސުންނަތް ނަމާދުތައްވެސް ކުރަން ފަށާށެވެ! ވިތުރި އާއި ތަހައްޖުދު ނަމާދުވެސް ކުރަން ފަސާށެވެ!

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


14%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
28%
އޯކޭ
42%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް