އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ލަންކާއާ ވާދަކުރަން ކޮޗިންގަ ހަދާ ޕޯޓު ވަރަގަދަކުރަން ގުޅިފަޅު ޕޯޓް އިންޑިއާއިން ގަނެލަނީ؟

ލަންކާއާ ވާދަކުރަން ކޮޗިންގަ ހަދާ ޕޯޓު ވަރަގަދަކުރަން ގުޅިފަޅު ޕޯޓް އިންޑިއާއިން ގަނެލަނީ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 55 ސިކުންތު

ޗައިނާއިން ސްރީލަންކާގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ޕޯޓާއި ވާދަކުރަން އިންޑިއާއިން ކޮޗިންގައި ތަރައްޤިކުރާ ޕޯޓަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކަށްވެގެންދާނީ ރާއްޖޭގައި ރަނގަޅުފެންވަރުގެ ޕޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމެވެ. 

ހއވގައި ޓްރާންސިޓް ޕޯޓެއް ތަރައްޤީކުރަން އުޅުމުންވެސް ކެތްނުކުރެވެނީ ހަމަ އެކަމާއިހުރެއެވެ. މިހާރު އަޑުއިވެނީ ގުޅިފަޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ ޕޯޓް. އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރު ކުންފުނިން މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ހިންގުމުގެ ނަމުގައި އަތުލައިގަތްގޮތަށް އިންޑިއާގެ އެހެން ކުންފުންޏަކުން ގުޅިފަޅުޕޯޓް އަތުލައިގަންނަ ކަމުގެ ވާހަކަތަކެވެ. މިކަމުގެ ފައިލްތަކާއި ރިޝްވަތު ބޮނޑިތައް ހިފައިގެން ކޮންމެވެސް ރާޖޫއަކު ދެކޮޅަށްދުވާ ވާހަކައެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ޕޯޓް މިހައިތަނަށް ތަރައްޤީކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިންނެވެ. ޕޯޓްއޮތޯރިޓީއަށް ލިބޭ ފައިދާއިނެނެވެ. އެވަރުން މަދުވާބައި ފޫބައްދަނީ ލޯނުނަގައިގެންނެވެ. 

ސުވާލަކީ އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަމުގެ ބާރުލިބޭއިރަށް ކޮންމެ ފަހަރަކު އެއާޕޯޓާއި ސީޕޯޓާއި މިނޫންވެސް ރާއްޖޭގެ މުހިންމު ދޮރާށިތައް، އަދި ދައުލަތަށް ފައިސާ ލިބޭނެކަން ޔަޤީންކުރެވޭ މަގުތައް، ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމާއި ގުޅިފައިވާ ތަންތަން އިންޑިއާއަށް މިވިއްކަނީ އެކަންކުރުމުން އެކަން ކުރާބައެއްގެ ޖީބަށް ކިހައިވަރެއް ވަންނާތީބާވައެވެ!

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


19%
ވ.ރަނގަޅު
11%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
43%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް