އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެމްއެންޔޫގެ އެއް ފެކަލްޓީއަށް ބޮޑު އިންޤިލާބެއް ގެންނަނީ ކީއްވެ؟

އެމްއެންޔޫގެ އެއް ފެކަލްޓީއަށް ބޮޑު އިންޤިލާބެއް ގެންނަނީ ކީއްވެ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 46 ސިކުންތު

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެނޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީސް ގެ ނަން ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރިއާ އެންޑް ލޯ އަށް ބަދަލުކޮށް, އިސްލާމިކް ފެކަލްޓީގެ ބައި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) އަށް ބަދަލު ކުރަން ކައުންސިލް އިން ނިންމައިފި ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ. 

މި ގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ އައިޔޫއެމް ގައި އިސްލާމިކް ފެކަލްޓީއެއް އޮވެފައި އެމްއެންޔޫ ގައި ވެސް އޮންނާތީ ކަމަށް ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އައިޔޫއެމް ގައި ހުރި ކިތަންމެ ފެކަލްޓީއެއް އެމްއެންޔޫ ގައި ވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ. އެއްވެސް މަސައްލަ އެއް އޮންނަކަމަކަށްނުވެއެވެ. ދެ ތަން އެއް ކުރާކަހް ވެސް ނޫޅެއެވެ. 

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން މި ކަމުގެ ފަހްއަތުގައި ފޮއޮރުވިފައިވާ ހަގީގަތް ތަކަކީ:

1. ތުންބުޅި ލީ ބައިވަރު ޝެއިޚުން ތަކެހް ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެނޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީސް ގައި މަސައްކަތް ކުރާތީ އެ މަންޒަރު ބަލަން ހަޖަމް ނުވުން.

 2. އެއިޔޫއެމް އަށް ބަދަލު ކުރުމުން އެތަނުގައި ވެސް ތިބި ލެކްޗަރާ އިންނާއި އެމްއެންޔޫ އިން ބަދަލު ލެކްޗަރާ އިން އެއް ވީމަ މީހުން ގިނަވެ ބައަކު މީހުން ގެ ވަޒީފަ ގެލްލުވާލުން. ޚާސައް ގޮތެއް ގައި ޑރ. އިޔާޒް އާއިޝެއިޚް އަލި ޒައިދް ބުރުވާލުން.

3. އިސްލާމިކް" ކިޔާތީ ހަޖަމް ނުވުން. މުޅި ތަން އެއީ ލާދީނީ ތަނަކަށް ހެދުން.

އެމްއެންޔޫ ގެ ވައިސް ޗަންސެލަރ ކަމަށް ޑރ. ޝަރީފް ހަވާލުވެ އެންމެ ފުރަތަމަ އޮތް ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް އިސްލާމިކް ފެކަލްޓީއަށް ނިސްބަތް ކޮށް ބުނި ކަމަށްވެއެވެ.  ''އޭތި ނަގައި ހޫރުވާލާނަމޭ." 

މިހާރު މިފެންނަނީ އޭނާގެ ޕްލޭން ތަންފީޒް ކުރަމުން ގެންދާތަނެވެ. ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އެމްއެންޔޫ ކައުންސިލުގައި ހޮނޑައިދޫ ހާމިދް އަބްދުލްޣަފޫރް މެން ފަދަ މީހުން ތިބޭތީ  އޭނަ އަށް އެފަދަ ލާދީނީ ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ފަސޭހަވާކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
66%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް