އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޝައިޠޯނާގެ މަގަށް ޒުވާނުން ލަންބުވަން އިތުރަށް ބާރުއަޅާނެ މަރުކަޒެއް މާލޭގަ ޤާއިމުކުރަން ގޮވާލާ ޤަރާރެއް މަޖިލީހަށް!

ޝައިޠޯނާގެ މަގަށް ޒުވާނުން ލަންބުވަން އިތުރަށް ބާރުއަޅާނެ މަރުކަޒެއް މާލޭގަ ޤާއިމުކުރަން ގޮވާލާ ޤަރާރެއް މަޖިލީހަށް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 15 ސިކުންތު

ޝައިޠޯނާގެ މަގަށް ޒުވާނުން ލަންބުވަން ބާރުއަޅާނެ މަރުކަޒެއް މާލޭގަ ޤާއިމުކުރަން ގޮވާލާ ޤަރާރެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. 

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހެޅި މިޤަރާރުގައި ސަރުކާރަށް ގޮވާލާފައިވަނީ "ޒުވާނުންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު މިޔުޒިކް އަޑުއަހާލައި، ހާސްކަމެއް ނެތި މަޖާކޮށްލައި، އެއްވެ ތިބެވޭނެ ފަދަ މަރުކަޒެއް" ކަމަށެވެ.  މާލެސިޓީގައި ޤާއިމުކުރުމަށެވެ. 

ހަސަން ލަޠީފް ހުށަހެޅި ޤަރާރުގައި "ޒުވާނުންނާއި ރައްޓެހިންނާއި އެކުވެރިންނާއެކު ހީނ، ސަމާސާކޮށް، މަޖާކޮށްލެވޭ ފަދަ މާހައުލެއް މިޔުޒިކް އަޑުއަހާލައި، ވަގުތު ހޭދަކޮށްލެވޭނެ މަރުކަޒަކަށް މިވަނީ އިންތިހަށް ބޭނުންވެފައެވެ. ތަފާތު ވައްތަރުގެ މިޔުޒިކާއި ލަވަ އަޑުއަހާލަން ޒުވާނުން އެއްވެ އުޅެވޭނެ ތަނެއްގެ މުހިންމުކަން އިތުރު އިތުރުވެފައި" ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ސޯޝަލް ސެންޓަރާއި އިތުރު ތަންތަނުގައި ވެސް ގެންދަނީ އެބުނާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގަމުންކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މިފަދަ ތަންތަނަށް ދިއުމަކީ ކިހައިވަރެއްގެ ނުބައިކަމެއްކަން މަސްޖިދުއްނަބަވީގެ އިމާމްގެ މިޚުޠުބާއިން ވިދާޅުވެލައްވާށެވެ!

ގުޅުންހުރި ލިޔުން:

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
33%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް