އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮންމެ ކަމަކާ ހިތްދަތިވި ނަމަވެސް އުފާވެރިކަން އެންމެ ޔަޤީން ފަރުވާ - ކުރަން އެންމެ ފަސޭހަވެސް ފަރުވާ!

ކޮންމެ ކަމަކާ ހިތްދަތިވި ނަމަވެސް އުފާވެރިކަން އެންމެ ޔަޤީން ފަރުވާ - ކުރަން އެންމެ ފަސޭހަވެސް ފަރުވާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 25 ސިކުންތު

މުޅި ދުނިޔެއަށް ބެލިނަމަވެސް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިތްހަމަޖެހިލައިގެން ތިބެވެނީ ވަރަށް މަދު މީހަކަށެވެ. ކޮންމެ މީހަކީވެސް ކޮންމެވެސް ކަމަކާއި ގުޅިގެން ހިތްދަތިކަމެއްގައި އުޅެމުންދާ މީހކެވެ. އެއްބައަކު މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތުމުންނެވެ. މާލީ ތަނަވަސްކަން ހުރި މީހުން އެމީހުން ލޯބިވާ މީޙުންގެ ލޯބި ނުލިބިގެންނެވެ. އަނެއް ބައަކު ލޯބިވެސް މާލީ ތަނަވަސްކަންވެސް ނުލިބިގެންނެވެ. 

މިފަދަ ގޮތަކަށް މީސްތަކުން އުޅެމުންދާއިރު ހިތްދަތިކަމުން އަރައިގަތުމަށް އޮތް ޔަޤީންމަމުގައި ސާބިތުވަނީ ވަރަށް މަދުމީހެކެވެ. ޔަޤީން ފަރުވާ ލިބިގަންނަނީ ވަރަށް މަދުމީހެކެވެ. 

ޢިލްމުވެރިން އެކަން ބަޔާންކުރައްވަވާމިންވަރު ގިނަވުމުން ބައެއް މީހުންނަށް އެކަން ޤަބޫލުކުރަންވެސް އުނދަގޫވަނީއެވެ. ކާމިޔާބުވެ ހިތަށް އުފާވެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަންވެސް އުނދަގޫވަނީއެވެ. އެހެނަސް ޢިލްމުވެރިން އެބަޔާންކުރައްވަވަނީ އެކަމަށް އޮތް އެންމެ ޔަޤީންފަރުވާއެވެ. އެކަން އެ ނެރުއްވަނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ޖީބަކުން ނޫނެވެ! ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީ އިންނެވެ. 

އަހަރެންވެސް މިބަނީ ހަމަ އެފަރުވާގެ ވާހަކައެވެ. ކޮންމެ މުޞީބާތެއް ކުރިމަތިވިނަމަވެސް ކިތަންމެ ބޮޑު ހިތްދަތިކަމެއް ލިބުނު ނަމަވެސް އެކަމަކުން އަރައިގަނެ އުފާވެރިކަން ލިބުމަށް އޮތް އެންމެ ޔަޤީންކަން ބޮޑު ފަރުވާއަކީ ހަމަ އިސްތޣްފާރުކުރުން ގިނަކުރުމެވެ. އެކަމަށްވުރެ ޔަޤީންކަން ބޮޑު އެއްވެސް ފަރުވާއެއް ނެތެވެ. 

ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީ ބަސްފުޅުގައިވަނީ އިސްތިޣްފާރުކުރާ މީހާއަށް، އެމީހާއަށް ހީވެސް ނުކުރެވޭހައި މަގުތަކުން ކަންކަން ފަހިކުރައްވަވައި ދެއްވަވާނެ ކަމަށެވެ. ވީއިރު އިތުރަށް ޝައްކުކުރަން އޮތީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ތަކުރާރުކޮށްވެސް ބުނަމެވެ. ކޮންމެ ހިތްދަތިކަމަކުން އަރައިގަތުމަށްވެސް އޮތް އެންމެ މުހިންމު ފަރުވާއަކީ އަދި ޔަޤީން ކަމަކީ އިސްތިޣްފާރުކުރުން ގިނަކުރުމެވެ. 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
27%
އޯކޭ
31%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް